انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته


مدیران شرکت
آقای امید ملک
رئیس هیات مدیره
آقای مهرشاد معین انصاری
عضو هیات مدیره
آقای حسین ناجی پور
عضو هیات مدیره و خزانه دار
سرکار خانم افروز شریفیان
عضو هیات مدیره
آقای روزبه مختاری
عضو هیات مدیره
آقای محمد نیک پی
نایب رئیس هیات مدیره
آقای حسن رضا صفری
بازرس
آقای مسعود پل مه
دبیرکل
فرداد فیروزپور
عضو هیات مدیره