آقای روزبه مختاری
رئیس هیات مدیره
آقای محمد نیک پی
نائب رئیس هیات مدیره
آقای حسین ناجی پور
عضو هیات مدیره و خزانه دار
آقای مجید ورشوساز
عضو هیات مدیره
آقای فرداد فیروزپوز
عضو هیات مدیره
آقای نیما روشنایی
عضو هیات مدیره
خانم مهسا اکبری طاری
عضو هیات مدیره
آقای مسعود پل مه
دبیرکل
آقای حسن رضا صفری
بازرس