انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته


بخشنامه های آموزشی
شركت در آزمون موسسه ICS
تاریخ ارسال :1397/03/23

كارگاه هاي آموزشي " مديريت عمل ...
تاریخ ارسال :1397/03/12

کارگاه های آموزشی " مدیریت عملیا ...
تاریخ ارسال :1397/03/06

كارگاه آموزشي” توقيف كشتي “
تاریخ ارسال :1397/03/01

ارسال بخشنامه هاي آموزشي
تاریخ ارسال :1397/02/30

كارگاه آموزشي " صادرات، واردات و ...
تاریخ ارسال :1397/02/29

شركت در سمينار" معرفي دوره كاربر ...
تاریخ ارسال :1397/02/25

سمینار معرفی دوره کاربردی MBA
تاریخ ارسال :1397/02/18

سمينار معرفي دوره كاربردي MBA در ...
تاریخ ارسال :1397/02/10

كارگاه آموزشي”حمل توسط كانتينر ي ...
تاریخ ارسال :1397/02/09

برگزاري كارگاه آموزشي " بارفرابر ...
تاریخ ارسال :1397/02/09

كارگاه آموزشي”اجاره كشتي “
تاریخ ارسال :1397/02/09

دريافت گواهينامه دوره آموزشي
تاریخ ارسال :1397/02/02

معرفي از طرف انجمن كشتيراني و خد ...
تاریخ ارسال :1397/02/01

تقويم آموزشي سال ١٣٩٧ مركز آموزش ...
تاریخ ارسال :1397/01/20

كارگاه آموزشي”فن آوري اطلاعات و ...
تاریخ ارسال :1397/01/16

كارگاه آموزشي”آشنايي با كشتيراني ...
تاریخ ارسال :1397/01/16

برگزاري كارگاه آموزشي " بيمه هاي ...
تاریخ ارسال :1397/01/16

شركت در آزمون موسسه ICS) Institu ...
تاریخ ارسال :1396/12/14

كارگاه هاي آموزشي " مديريت عمل ...
تاریخ ارسال :1396/12/06

شركت در آزمون موسسه ICS
تاریخ ارسال :1396/11/26

برگزاری كارگاه آموزشي”اجاره كشتي “
تاریخ ارسال :1396/11/17

برگزاری كارگاه آموزشي” توقيف كشت ...
تاریخ ارسال :1396/11/15

برگزاری كارگاه آموزشي”مباني لجست ...
تاریخ ارسال :1396/11/15

برگزاری کارگاه آموزشی حقوق دریائ ...
تاریخ ارسال :1396/11/09