انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته


بخشنامه های آموزشی
كارگاه آموزشي : " كار با كانت ...
تاریخ ارسال :1398/10/30

برگزاری جلسه توجیهی شرکت در آزمو ...
تاریخ ارسال :1398/10/29

كارگاه آموزشي”حقوق دريائي (بازرگ ...
تاریخ ارسال :1398/10/25

كارگاه آموزشي”عملیات پایانه مساف ...
تاریخ ارسال :1398/10/17

كارگاه آموزشي " مديريت عمليات ...
تاریخ ارسال :1398/10/17

كارگاه آموزشي : " بيمه هاي دريا ...
تاریخ ارسال :1398/10/15

كارگاه آموزشي : " توقيف كشتي "
تاریخ ارسال :1398/10/15

كارگاه آموزشي” بارفرابری "
تاریخ ارسال :1398/10/11

كارگاه آموزشي”حقوق دريائي (بازرگ ...
تاریخ ارسال :1398/10/10

گواهینامه مهارت و شایستگی
تاریخ ارسال :1398/10/02

كارگاه آموزشي : " اجاره كشتي "
تاریخ ارسال :1398/09/20

كارگاه آموزشي " عمليات پايانه ...
تاریخ ارسال :1398/09/18

كارگاه آموزشي” مدیریت عملیات مس ...
تاریخ ارسال :1398/09/18

كارگاه آموزشي " عمليات پايانه ...
تاریخ ارسال :1398/09/18

كارگاه آموزشي " مديريت عمليات ...
تاریخ ارسال :1398/09/18

كارگاه آموزشي” پذیرش انواع کانت ...
تاریخ ارسال :1398/09/13

كارگاه آموزشي : " اجاره كشتي "
تاریخ ارسال :1398/09/04

كارگاه آموزشي " عمليات پايانه ...
تاریخ ارسال :1398/09/02

كارگاه آموزشي " مديريت عمليات ...
تاریخ ارسال :1398/09/02

كارگاه آموزشي” حقوق دریایی (باز ...
تاریخ ارسال :1398/08/27

كارگاه آموزشي” پذیرش انواع کانت ...
تاریخ ارسال :1398/08/22

كارگاه آموزشي” بیمه های دریایی "
تاریخ ارسال :1398/08/12

كارگاه آموزشي” بارفرابری "
تاریخ ارسال :1398/08/06

كارگاه آموزشي”صادرات،واردات و صا ...
تاریخ ارسال :1398/08/02

كارگاه آموزشي : " اسناد، قوانين ...
تاریخ ارسال :1398/08/01