انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته


بخشنامه های آموزشی
شركت در آزمون موسسه ICS
تاریخ ارسال :1396/11/26

برگزاری كارگاه آموزشي”اجاره كشتي “
تاریخ ارسال :1396/11/17

برگزاری كارگاه آموزشي” توقيف كشت ...
تاریخ ارسال :1396/11/15

برگزاری كارگاه آموزشي”مباني لجست ...
تاریخ ارسال :1396/11/15

برگزاری کارگاه آموزشی حقوق دریائ ...
تاریخ ارسال :1396/11/09

برگزاری کارگاه آموزشی بارفرابری
تاریخ ارسال :1396/11/09

برگزاری کارگاه آموزشی کشتیرانی و ...
تاریخ ارسال :1396/10/26

برگزاری کارگاه آموزشی توقیف کشتی
تاریخ ارسال :1396/10/26

معرفي افراد واجد شرايط جهت همكار ...
تاریخ ارسال :1396/10/06

برگزاري كارگاه آموزشي " بيمه ها ...
تاریخ ارسال :1396/09/29

برگزاری كارگاه آموزشي”آشنايي با ...
تاریخ ارسال :1396/09/28

برگزاری کارگاه آموزشی عملیات بندری
تاریخ ارسال :1396/09/27

برگزاری كارگاه آموزشي " صادرات، ...
تاریخ ارسال :1396/09/09

برگزاری كارگاه آموزشي”اجاره كشتي “
تاریخ ارسال :1396/08/23

برگزاري كارگاه آموزشي " بارفرابر ...
تاریخ ارسال :1396/08/17

برگزاری كارگاه آموزشي”فن آوري اط ...
تاریخ ارسال :1396/08/13

برگزاری كارگاه هاي آموزشي " مد ...
تاریخ ارسال :1396/08/13

برگزاری كارگاه هاي آموزشي " مدير ...
تاریخ ارسال :1396/08/13

كارگاه آموزشي " پذيرش انواع كانت ...
تاریخ ارسال :1396/08/10

برگزاری كارگاه آموزشي” آشنايي با ...
تاریخ ارسال :1396/08/02

برگزاری دوره های آموزش " آشنایی ...
تاریخ ارسال :1396/07/17

برگزاری کارگاه آموزشی ”حقوق دريا ...
تاریخ ارسال :1396/07/04

برگزاری كارگاه آموزشي”اجاره كشتي “
تاریخ ارسال :1396/07/04

برگزاری كارگاه آموزشي”مباني لجست ...
تاریخ ارسال :1396/07/04

تقويم آموزشي شش ماهه دوم سال ١٣٩ ...
تاریخ ارسال :1396/07/03