انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته


بخشنامه های آموزشی
كارگاه آموزشي” بیمه های دریایی "
تاریخ ارسال :1398/04/26

كارگاه آموزشي : " آشنايي با اصو ...
تاریخ ارسال :1398/04/22

كارگاه آموزشي : " فناوري اطلاعا ...
تاریخ ارسال :1398/04/19

كارگاه آموزشي” عملیات بندری "
تاریخ ارسال :1398/04/09

كارگاه آموزشي” بارفرابری "
تاریخ ارسال :1398/04/09

كارگاه آموزشي” آشنایی با کالای ...
تاریخ ارسال :1398/03/09

كارگاه آموزشي” مکاتبات بازرگانی ...
تاریخ ارسال :1398/03/09

كارگاه آموزشي”مباني لجستيك و زنج ...
تاریخ ارسال :1398/03/02

كارگاه آموزشي : " بيمه هاي كارب ...
تاریخ ارسال :1398/03/02

كارگاه آموزشي : " عمليات پايان ...
تاریخ ارسال :1398/03/01

كارگاه آموزشي”صادرات ، واردات و ...
تاریخ ارسال :1398/03/01

كارگاه آموزشي : " آشنایی با اصول ...
تاریخ ارسال :1398/02/26

كارگاه آموزشي”حقوق دريائي (بازرگ ...
تاریخ ارسال :1398/02/21

کارگاه های آموزشی " عملیات پایان ...
تاریخ ارسال :1398/02/18

كارگاه آموزشي”اسناد ، قوانین و س ...
تاریخ ارسال :1398/02/10

كارگاه آموزشي” اجاره کشتی "
تاریخ ارسال :1398/02/09

كارگاه آموزشي” اینکوترمز "
تاریخ ارسال :1398/02/07

كارگاه آموزشي” بارفرابری "
تاریخ ارسال :1398/02/07

کارگاه آموزشی " آشنایی با کشتیرا ...
تاریخ ارسال :1398/02/02

كارگاه آموزشي”فناوری اطلاعات و ا ...
تاریخ ارسال :1398/02/02

كارگاه آموزشي” توقیف کشتی "
تاریخ ارسال :1398/02/02

كارگاه آموزشي”فناوری اطلاعات و ا ...
تاریخ ارسال :1398/02/02

تقویم آموزشی نیمسال اول 1398 مرک ...
تاریخ ارسال :1398/01/28

كارگاه آموزشي”کار با کانتینر “
تاریخ ارسال :1398/01/25

انتخابات کمیته مشورتی تخصصی آموز ...
تاریخ ارسال :1398/01/19