انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته


بخشنامه های آموزشی
دريافت گواهينامه دوره آموزشي
تاریخ ارسال :1397/02/02

معرفي از طرف انجمن كشتيراني و خد ...
تاریخ ارسال :1397/02/01

تقويم آموزشي سال ١٣٩٧ مركز آموزش ...
تاریخ ارسال :1397/01/20

كارگاه آموزشي”فن آوري اطلاعات و ...
تاریخ ارسال :1397/01/16

كارگاه آموزشي”آشنايي با كشتيراني ...
تاریخ ارسال :1397/01/16

برگزاري كارگاه آموزشي " بيمه هاي ...
تاریخ ارسال :1397/01/16

شركت در آزمون موسسه ICS) Institu ...
تاریخ ارسال :1396/12/14

كارگاه هاي آموزشي " مديريت عمل ...
تاریخ ارسال :1396/12/06

شركت در آزمون موسسه ICS
تاریخ ارسال :1396/11/26

برگزاری كارگاه آموزشي”اجاره كشتي “
تاریخ ارسال :1396/11/17

برگزاری كارگاه آموزشي” توقيف كشت ...
تاریخ ارسال :1396/11/15

برگزاری كارگاه آموزشي”مباني لجست ...
تاریخ ارسال :1396/11/15

برگزاری کارگاه آموزشی حقوق دریائ ...
تاریخ ارسال :1396/11/09

برگزاری کارگاه آموزشی بارفرابری
تاریخ ارسال :1396/11/09

برگزاری کارگاه آموزشی کشتیرانی و ...
تاریخ ارسال :1396/10/26

برگزاری کارگاه آموزشی توقیف کشتی
تاریخ ارسال :1396/10/26

معرفي افراد واجد شرايط جهت همكار ...
تاریخ ارسال :1396/10/06

برگزاري كارگاه آموزشي " بيمه ها ...
تاریخ ارسال :1396/09/29

برگزاری كارگاه آموزشي”آشنايي با ...
تاریخ ارسال :1396/09/28

برگزاری کارگاه آموزشی عملیات بندری
تاریخ ارسال :1396/09/27

برگزاری كارگاه آموزشي " صادرات، ...
تاریخ ارسال :1396/09/09

برگزاری كارگاه آموزشي”اجاره كشتي “
تاریخ ارسال :1396/08/23

برگزاري كارگاه آموزشي " بارفرابر ...
تاریخ ارسال :1396/08/17

برگزاری كارگاه آموزشي”فن آوري اط ...
تاریخ ارسال :1396/08/13

برگزاری كارگاه هاي آموزشي " مد ...
تاریخ ارسال :1396/08/13