انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته


بخشنامه های آموزشی
كارگاه آموزشي” بیمه های دریایی "
تاریخ ارسال :1398/08/12

كارگاه آموزشي” بارفرابری "
تاریخ ارسال :1398/08/06

كارگاه آموزشي”صادرات،واردات و صا ...
تاریخ ارسال :1398/08/02

كارگاه آموزشي : " اسناد، قوانين ...
تاریخ ارسال :1398/08/01

تقویم آموزشی نبمسال دوم 1398 مرک ...
تاریخ ارسال :1398/07/20

كارگاه آموزشي : " توقيف كشتي "
تاریخ ارسال :1398/07/10

كارگاه آموزشي : " فن آوري اطلاع ...
تاریخ ارسال :1398/07/09

كارگاه آموزشي : " آشنايي با كشت ...
تاریخ ارسال :1398/07/09

صدور گواهینامه مهارت و شایستگی
تاریخ ارسال :1398/07/01

كارگاه آموزشي” اجاره کشتی "
تاریخ ارسال :1398/06/31

كارگاه آموزشي : " بيمه هاي دريا ...
تاریخ ارسال :1398/06/30

دریافت گواهینامه دوره آموزشی
تاریخ ارسال :1398/06/25

كارگاه آموزشي” بارفرابری "
تاریخ ارسال :1398/05/27

كارگاه آموزشي” بارفرابری "
تاریخ ارسال :1398/05/17

كارگاه آموزشي” کار با کانتینر "
تاریخ ارسال :1398/05/15

كارگاه آموزشي : " توقيف كشتي "
تاریخ ارسال :1398/05/12

كارگاه آموزشي”كشتيراني و تجارت ا ...
تاریخ ارسال :1398/05/01

كارگاه آموزشي : " بارفرابري "
تاریخ ارسال :1398/05/01

كارگاه آموزشي” بیمه های دریایی "
تاریخ ارسال :1398/04/26

كارگاه آموزشي : " آشنايي با اصو ...
تاریخ ارسال :1398/04/22

كارگاه آموزشي : " فناوري اطلاعا ...
تاریخ ارسال :1398/04/19

كارگاه آموزشي” عملیات بندری "
تاریخ ارسال :1398/04/09

كارگاه آموزشي” بارفرابری "
تاریخ ارسال :1398/04/09

كارگاه آموزشي” آشنایی با کالای ...
تاریخ ارسال :1398/03/09

كارگاه آموزشي” مکاتبات بازرگانی ...
تاریخ ارسال :1398/03/09