انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته


بخش تصاویر
هیات مدیره انجمن

تاریخ ارسال :1393/09/03
نام آلبوم :دیدار با مدیران بانک ملت استان هرمزگان
تعداد عکس :9

تاریخ ارسال :1394/09/04
نام آلبوم :جلسه‌ها
تعداد عکس :8

کمیته های انجمن

جلسات داخلی

تاریخ ارسال :1395/07/08
نام آلبوم :آموزش
تعداد عکس :4

آموزش

تاریخ ارسال :1395/06/28
نام آلبوم :دوره های آموزشی شش ماه نخست سال 95
تعداد عکس :26