انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته


دوره های لجستیک

دریافت دوره های لجستیک


تقویم آموزشی سال 1396 انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
ردیف کد دوره عنوان کارگاه آموزشی / سمینار طول دوره (ساعت) روز برگزاری تاریخ ساعت شهریه(ریال) روز آزمون نام مدرس محل برگزاری
1 09 آشنایی با کشتیرانی، نمایندگی و بندر 32ساعت (8 ساعت حضوری و 24ساعت غیر حضوری ) یکشنبه
دوشنبه
1396/02/24
1396/02/25
13-17
13-17
2.000.000 یکشنبه مورخ 96/02/31 ساعت 11- 9 آقای روزبه مختاری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
2 33 اجاره کشتی 18ساعت (8 ساعت حضوری و 10ساعت غیر حضوری ) دوشنبه
سه شنبه
1396/03/01
1396/03/02
13-17
13-17
2.000.000 یکشنبه مورخ 96/03/07 ساعت 11- 9 آقای آرمان جهان بیگلری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
3 30 صادرات، واردات و صادرات مجدد 32ساعت(12ساعت حضوری و 20ساعت غیرحضوری) چهارشنبه
پنجشنبه
شنبه
1396/03/17
1396/03/18
1396/03/20
14-18
9-13
14-18
3.000.000 چهارشنبه مورخ 96/03/24ساعت 11- 9 آقای رضا گلی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
4 46 مبانی لجستیک و زنجیره تأمین 18ساعت (8 ساعت حضوری و 10ساعت غیر حضوری ) یکشنبه
دوشنبه
1396/03/21
1396/03/22
13-17
13-17
2.000.000 شنبه مورخ 96/03/27ساعت 11- 9 آقای همایون اسدی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
5 35 بار فرابری 8ساعت یکشنبه
دوشنبه
1396/04/11
1396/04/12
13-17
13-17
2.000.000 چهارشنبه مورخ 96/04/14ساعت 11- 9 آقای محمد نیک پی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
6 101202 آشنائی با کدهای سیستم مدیریت ایمنی(ISM) و ممیزی داخلی بر اساس ISM Code 4ساعت سه شنبه 1396/04/13 13-17 500.000 - آقای حمید پرهیزکار انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
7 32 حقوق دریایی ( بازرگانی ) 18ساعت (8 ساعت حضوری و 10ساعت غیر حضوری ) دوشنبه
سه شنبه
1396/04/19
1396/04/20
13-17
13-17
2.000.000 یکشنبه مورخ 96/04/25ساعت 11- 9 آقای ملک رضا ملک پور انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
8 40 مدیریت عملیات کانتینر 32ساعت(5 ساعت حضوری و 27ساعت غیرحضوری) یکشنبه 1396/04/25 13-18 1.500.000 چهارشنبه مورخ 96/05/04ساعت 10- 9 آقای علیرضا چشم جهان انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
9 10 عملیات پایانه کانتینری 32ساعت(5 ساعت حضوری و 27ساعت غیرحضوری) دوشنبه 1396/04/26 13-18 1.500.000 چهارشنبه مورخ 96/05/04ساعت 11- 10 آقای علیرضا چشم جهان انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
10 11 کار با کانتینر 28 ساعت(5 ساعت حضوری و 23ساعت غیرحضوری) سه شنبه 1396/04/27 13-18 1.500.000 چهارشنبه مورخ 96/05/04 ساعت 12- 11 آقای علیرضا چشم جهان انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
11 39 توقیف کشتی 12ساعت (8 ساعت حضوری و 4 ساعت غیر حضوری ) دوشنبه
سه شنبه
1396/05/02
1396/05/03
13-17
13-17
2.000.000 پنجشنبه مورخ 96/05/05ساعت 11- 9 خانم فائزه طباطبائی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
12 13 اسناد، قوانین و سازمانها 32ساعت(16 ساعت حضوری و 16ساعت غیرحضوری) شنبه
دوشنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
1396/05/07
1396/05/09
1396/05/11
1396/05/12
13-17
13-17
13-17
9-13
4.000.000 دوشنبه مورخ 96/05/16 ساعت 11- 9 آقای یونس آقاسی جاوید انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
13 47 فن آوری اطلاعات و ارتباطات بندری ( مقدماتی ) 20 ساعت (8 ساعت حضوری و 12ساعت غیر حضوری ) یکشنبه
دوشنبه
1396/05/15
1396/05/16
13-17
13-17
2.000.000 چهارشنبه مورخ 96/05/18 ساعت 11- 9 آقای کورش جلالی فراهانی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
14 36 بیمه های دریایی 12ساعت چهارشنبه
پنجشنبه
شنبه
1396/05/18
1396/05/19
1396/05/21
13-17
9-13
13-17
3.000.000 یکشنبه مورخ 96/06/05 ساعت 11- 9 خانم سهیلا شرفی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
15 48 فن آوری اطلاعات و ارتباطات بندری ( تکمیلی ) 40 ساعت (8 ساعت حضوری و 32 ساعت غیر حضوری ) یکشنبه
دوشنبه
1396/05/22
1396/05/23
13-17
13-17
2.000.000 یکشنبه مورخ 96/05/29 ساعت 11- 9 آقای کورش جلالی فراهانی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
16 44 مدیریت عملیات پایانه مسافر دریائی 18ساعت (4 ساعت حضوری و 14ساعت غیر حضوری ) شنبه 1396/06/04 9-13 1.500.000 یکشنبه مورخ 96/06/12 ساعت 11- 9 آقای کاپیتان مهران کاظمی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
17 20 عملیات پایانه مسافری دریائی 18ساعت (4 ساعت حضوری و 14ساعت غیر حضوری ) شنبه 1396/06/04 13-17 1.500.000 یکشنبه مورخ 96/06/12 ساعت 11- 9 آقای کاپیتان مهران کاظمی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
18 32 حقوق دریایی ( بازرگانی ) 18ساعت (8 ساعت حضوری و 10ساعت غیر حضوری ) شنبه
یکشنبه
1396/07/15
1396/07/16
13-17
13-17
2.000.000 سه شنبه مورخ 96/07/18ساعت 11- 9 آقای ملک رضا ملک پور انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
19 35 بار فرابری 8ساعت دوشنبه
سه شنبه
1396/07/17
1396/07/18
13-17
13-17
2.000.000 شنبه مورخ 96/07/22 ساعت 11- 9 آقای محمد نیک پی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
20 39 توقیف کشتی 12 ساعت (8 ساعت حضوری و 4 ساعت غیر حضوری ) شنبه
یکشنبه
1396/07/22
1396/07/23
13-17
13-17
2.000.000 دوشنبه مورخ 96/07/24ساعت 11- 9 خانم فائزه طباطبائی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
21 46 مبانی لجستیک و زنجیره تأمین 18ساعت (8 ساعت حضوری و 10ساعت غیر حضوری ) شنبه
یکشنبه
1396/07/29
1396/07/30
13-17
13-17
2.000.000 سه شنبه مورخ 96/08/02ساعت 11- 9 آقای همایون اسدی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
22 33 اجاره کشتی 18ساعت (8 ساعت حضوری و 10ساعت غیر حضوری ) شنبه
یکشنبه
1396/08/06
1396/08/07
13-17
13-17
2.000.000 سه شنبه مورخ 96/08/09ساعت 11- 9 آقای آرمان جهان بیگلری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
23 03 آشنایی با کالای خطرناک 24ساعت (12 ساعت حضوری و 12ساعت غیر حضوری ) شنبه
یکشنبه
دوشنبه
1396/08/13
1396/08/14
1396/08/15
13-17
13-17
13-17
3.000.000 دوشنبه مورخ 96/08/22ساعت 11- 9 آقای منصور بیات انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
24 47 فن آوری اطلاعات و ارتباطات بندری ( مقدماتی ) 20 ساعت (8 ساعت حضوری و 12ساعت غیر حضوری ) دوشنبه
سه شنبه
1396/08/29
1396/08/30
13-17
13-17
2.000.000 شنبه مورخ 96/09/04ساعت 11- 9 آقای کورش جلالی فراهانی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
25 48 فن آوری اطلاعات و ارتباطات بندری ( تکمیلی ) 40 ساعت (8 ساعت حضوری و 32 ساعت غیر حضوری ) شنبه
یکشنبه
1396/09/04
1396/09/05
13-17
13-17
2.000.000 شنبه مورخ 96/09/11ساعت 11- 9 آقای کورش جلالی فراهانی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
26 40 مدیریت عملیات کانتینر 32ساعت(5 ساعت حضوری و 27ساعت غیرحضوری) شنبه 1396/09/11 13-18 1.500.000 دوشنبه مورخ 96/09/20ساعت 11- 9 آقای علیرضا چشم جهان انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
27 10 عملیات پایانه کانتینری 32ساعت(5 ساعت حضوری و 27ساعت غیرحضوری) یکشنبه 1396/09/12 13-18 1.500.000 دوشنبه مورخ 96/09/20ساعت 11- 9 آقای علیرضا چشم جهان انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
28 11 کار با کانتینر 28 ساعت(5 ساعت حضوری و 23ساعت غیرحضوری) دوشنبه 1396/09/13 13-18 1.500.000 دوشنبه مورخ 96/09/20ساعت 11- 9 آقای علیرضا چشم جهان انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
29 44 مدیریت عملیات پایانه مسافر دریائی 18ساعت (4 ساعت حضوری و 14ساعت غیر حضوری ) سه شنبه 1396/09/14 9-13 1.300.000 یکشنبه مورخ 96/09/19ساعت 10- 9 آقای کاپیتان مهران کاظمی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
30 20 عملیات پایانه مسافری دریائی 18ساعت (4 ساعت حضوری و 14ساعت غیر حضوری ) سه شنبه 1396/09/14 13-17 1.300.000 یکشنبه مورخ 96/09/19ساعت 11- 10 آقای کاپیتان مهران کاظمی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
31 36 بیمه های دریایی 12ساعت شنبه
یکشنبه
دوشنبه
1396/09/25
1396/09/26
1396/09/27
13-17
13-17
13-17
3.000.000 سه شنبه مورخ 96/09/28 ساعت 11- 9 خانم سهیلا شرفی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
32 30 صادرات، واردات و صادرات مجدد 32ساعت(12ساعت حضوری و 20ساعت غیرحضوری) شنبه
یکشنبه
دوشنبه
1396/10/02
1396/10/03
1396/10/04
14-18
14-18
14-18
3.000.000 شنبه مورخ 96/10/09ساعت 11- 9 آقای رضا گلی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
33 38 عملیات بندری 12 ساعت (8 ساعت حضوری و 4 ساعت غیرحضوری) شنبه
یکشنبه
1396/10/09
1396/10/10
13-17
13-17
2.000.000 سه شنبه مورخ 96/10/12 ساعت 11- 9 آقای کاپیتان منصور اسلامی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
34 13 اسناد، قوانین و سازمانها 32ساعت(12 ساعت حضوری و 20ساعت غیرحضوری) شنبه
یکشنبه
دوشنبه
1396/10/16
1396/10/17
1396/10/18
13-17
13-17
13-17
3.000.000 یکشنبه مورخ 96/10/24 ساعت 11- 9 آقای یونس آقاسی جاوید انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
35 09 آشنایی با کشتیرانی، نمایندگی و بندر 32ساعت (8 ساعت حضوری و 24ساعت غیر حضوری ) شنبه
یکشنبه
1396/10/23
1396/10/24
13-17
13-17
2.000.000 یکشنبه مورخ 96/11/01 ساعت 11- 9 آقای روزبه مختاری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
36 101203 آشنائی با کنوانسیون کار دریائی(MLC 2006) 4ساعت شنبه 1396/10/30 13-17 500.000 - آقای حسین عابدینی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
37 34 کشتیرانی و تجارت الکترونیک 8ساعت ( 4 ساعت حضوری و 4 ساعت غیر حضوری ) یکشنبه 1396/11/01 13-17 1.000.000 سه شنبه مورخ 96/11/03ساعت 11- 9 آقای کورش جلالی فراهانی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
38 06 مبانی کار با کالای فله خشک 24ساعت(8 ساعت حضوری و 16ساعت غیرحضوری) شنبه
یکشنبه
1396/11/07
1396/11/08
13-17
13-17
2.000.000 چهارشنبه مورخ 96/11/11 11-9 آقای غلامرضا متدین اعتمادی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
39 101204 قوائین ، مقررات و اصول بازرسی های رده بندی و قانونی شناورها و تاسیسات ساحلی 4ساعت شنبه 1396/11/14 13-17 500.000 - آقای حسن رضا صفری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
40 219 آشنایی کاربردی با اصطلاحات تخصصی دریایی و بندری 4ساعت یکشنبه 1396/11/15 13-17 1.000.000 آقای علیرضا چشم جهان انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
41 45 مدیریت ریسک و بیمه 12ساعت (4 ساعت حضوری و 8 ساعت غیر حضوری ) دوشنبه 1396/11/16 13-17 1.000.000 چهارشنبه مورخ 96/11/18ساعت 11- 9 خانم سهیلا شرفی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
42 02 آشنایی با کد امنیتی کشتی و بندر 8ساعت (4 ساعت حضوری و 4ساعت غیر حضوری ) سه شنبه 1396/11/17 13-17 1.000.000 چهارشنبه مورخ 96/11/18ساعت01- 9 آقای محمد جواد مهرپور انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته


1- این کارگاههای آموزشی در قالب تقویم آموزشی هر ساله از نیمه اردیبهشت ماه تا نیمه اسفند ماه هر سال برگزار میگردد.
2- برای آگاهی از زمان دقیق برگزاری هریک از کارگاههای آموزشی لطفاً با شماره تلفن های 88937482 تماس حاصل فرمائید
3- کارگاههای آموزشی فوق الذکر با مجوز سازمان بنادر و دریانوردی برگزار می شوند و گواهینامه های صادره نیز به تأیید سازمان مذکور می رسد.
4- به غیر از موارد خاص حدنصاب تشکیل هریک از کارگاههای آموزشی 15 نفر می باشد.
5- محل برگزاری کلیه دوره های فوق، مرکز آموزش دبیرخانه انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته می باشد.
6- پرداخت شهریه هر دوره می بایست از طریق شماره حساب جام 1702228017 نزد بانک ملت شعبه بهجت آباد کد 8/6319 به نام انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته صورت گرفته و اصل فیش تحویل دبیرخانه انجمن گردد.
7- دوره ها برای معرفی شدگان از سوی شرکتهای غیر عضو این انجمن نیز امکان پذیر می باشد .
8- شرکتهایی که بیش از 3 نفر را برای حضور در دوره ها معرفی نمایند، برای هریک از شرکت کنندگان 10درصد تخفیف منظور خواهد شد.
9- فهرست مدارک لازم جهت ثبت نام متقاضیان به شرح ذیل میباشد :
الف ) ارائه معرفی نامه از طرف شرکت جهت ثبت نام در کارگاه آموزشی
ب ) ارائه اصل فیش بانکی
ج) تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی
د) یک قطعه عکس 4*3
10- مدارک و فیش واریزی مربوطه می بایست حداکثر 10 روز پیش از شروع کارگاه آموزشی به مرکز آموزش انجمن ارسال گردد.
11- امکان برگزاری کارگاههای آموزشی فوق الذکر به صورت اختصاصی برای مدیران ، مسئولین و کارکنان سازمانها و شرکتهای متقاضی در محل سازمان ها و شرکتهای مذکور پس از انجام هماهنگیهای لازم و عقد قرارداد مقدور می باشد

* تذکر:
با توجه به ضرورت ارائه پیوسته مطالب و پوشش کلیه محورهای اساسی ثبت نام کلیه دوره های هر پکیج به شرح ذیل ضروری می باشد .
1- مدیریت عملیات کانتینر- عملیات پایانه کانتینری- کار با کانتینر
2- مدیریت عملیات پایانه مسافر دریایی- عملیات پایانه مسافری دریایی
3- فناوری اطلاعات و ارتباطات بندری( مقدماتی )- فناوری اطلاعات و ارتباطات بندری ( تکمیلی )

* توجه :
دوره های " آشنائی با کدهای سیستم مدیریت ایمنی(ISM) و ممیزی داخلی بر اساس ISM Code " و "آشنائی با کنوانسیون کار دریائی(MLC 2006) " و " قوائین ، مقررات و اصول بازرسی های رده بندی و قانونی شناورها و تاسیسات ساحلی " با همکاری موسسه ردی بندی ایرانیان برگزار میگردد و گواهینامه مشترک صادر میشود .