دریافت دوره های لجستیک


مرکز آموزش انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در راستای ارتقاء سطح علمی ذینفعان صنعت دریا و خدمات بندری از سال 1386 با مجوز سازمان بنادر و دریانوردی فعالیت آموزشی خود را آغاز کرد . در حال حاضر دوره های آموزشی این مرکزدر تهران و سایر استانها و بنادر شمالی و ارائه خدمات مینماید .تقویم آموزشی نیمسال اول 1399 انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
ردیف کد دوره عنوان کارگاه آموزشی / سمینار طول دوره (ساعت) روز برگزاری تاریخ ساعت شهریه(ریال) روز آزمون نام مدرس محل برگزاری
1 38 عملیات بندری 10 شنبه
شنبه
یکشنبه
یکشنبه
1399/04/15
1399/06/15
1399/06/16
1399/06/16
8-13
8-13
8-13
8-13
3.360.000 آقای کاپیتان منصور اسلامی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
2 36 بیمه های دریایی 8 ساعت سه شنبه
چهارشنبه
1399/04/24
1399/04/25
14-18
14-18
3.360.000 خانم سهیلا شرفی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
3 35 بار فرابری 8 ساعت شنبه
یکشنبه
یکشنبه
دوشنبه
1399/04/28
1399/04/29
1399/06/18
1399/06/19
15-19
15-19
15-19
15-19
3.360.000 آقای محمد نیک پی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
4 39 توقیف کشتی 10 سه شنبه
چهارشنبه
1399/04/31
1399/05/01
13-18
13-18
3.360.000 خانم فائزه طباطبائی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
5 33 اجاره کشتی 10 دوشنبه
یکشنبه
دوشنبه
یکشنبه
1399/05/03
1399/05/12
1399/05/13
1399/06/02
8-13
8-13
8-13
8-13
3.360.000 آقای آرمان جهان بیگلری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
6 30 صادرات، واردات و صادرات مجدد 18 ساعت شنبه
یکشنبه
دوشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
1399/05/04
1399/05/05
1399/05/06
1399/05/27
1399/05/28
1399/05/29
14-20
14-20
14-20
15-21
15-21
15-21
4.320.000 آقای رضا گلی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
7 13 اسناد، قوانین و سازمانها 16 ساعت شنبه
یکشنبه
دوشنبه
1399/05/04
1399/05/05
1399/05/06
8-13
8-13
8-13
4.320.000 آقای روزبه مختاری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
8 46 مبانی لجستیک و زنجیره تأمین 12 ساعت سه شنبه
چهارشنبه
1399/05/07
1399/05/08
15-21
15-21
2.200.000 آقای علیرضا چشم جهان انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
9 32 حقوق دریایی ( بازرگانی ) 12 ساعت سه شنبه
چهارشنبه
1399/05/07
1399/05/08
8-14
8-14
3.360.000 خانم فائزه طباطبائی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
10 09 آشنایی با کشتیرانی، نمایندگی و بندر 20 ساعت سه شنبه
چهارشنبه
یکشنبه
1399/05/14
1399/05/15
1399/05/19
8-14
8-14
8-14
4.320.000 آقای کاپیتان منصور اسلامی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
11 20 عملیات پایانه مسافری دریائی 12 ساعت سه شنبه
چهارشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
1399/05/14
1399/05/15
1399/05/21
1399/05/22
15-21
15-21
15-21
15-21
3.360.000 آقای کاپیتان سیامک نصیری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
12 44 مدیریت عملیات پایانه مسافر دریائی 12 ساعت یکشنبه
دوشنبه
1399/05/19
1399/05/20
15-21
15-21
3.360.000 آقای کاپیتان سیامک نصیری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
13 34 کشتیرانی و تجارت الکترونیک 6 دوشنبه 1399/05/20 8-14 2.200.000 آقای کورش جلالی فراهانی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
14 38 عملیات بندری 10 ساعت سه شنبه
چهارشنبه
1399/05/21
1399/05/22
8-13
8-13
3.360.000 آقای کاپیتان منصور اسلامی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
15 13 اسناد، قوانین و سازمانها 16 ساعت شنبه
یکشنبه
دوشنبه
1399/05/25
1399/05/26
1399/05/27
8-13
8-13
8-13
4.320.000 آقای روزبه مختاری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
16 09 آشنایی با کشتیرانی، نمایندگی و بندر 20 ساعت سه شنبه
چهارشنبه
شنبه
سه شنبه
چهارشنبه
شنبه
1399/05/28
1399/05/29
1399/06/01
1399/06/11
1399/06/12
1399/06/15
8-15
8-15
8-15
8-15
8-15
8-15
4.320.000 آقای کاپیتان منصور اسلامی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
17 39 توقیف کشتی 10 ساعت شنبه
یکشنبه
1399/06/01
1399/06/02
13-18
13-18
3.360.000 خانم فائزه طباطبائی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
18 13 اسناد، قوانین و سازمانها 16 ساعت دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
1399/06/03
1399/06/04
1399/06/05
8-13
8-13
8-13
4.320.000 آقای روزبه مختاری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
19 46 مبانی لجستیک و زنجیره تأمین 4 ساعت سه شنبه
چهارشنبه
1399/06/04
1399/06/05
15-21
15-21
2.200.000 آقای محمد نیک پی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
20 32 حقوق دریایی ( بازرگانی ) 12 ساعت سه شنبه
چهارشنبه
1399/06/11
1399/06/12
13-19
13-19
3.360.000 خانم فائزه طباطبائی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
21 11 کار با کانتینر 15 ساعت شنبه
یکشنبه
دوشنبه
1399/06/15
1399/06/16
1399/06/17
15-20
15-20
15-20
4.320.000 آقای علیرضا چشم جهان انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
22 03 آشنایی با کالای خطرناک 15 ساعت دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
1399/06/17
1399/06/18
1399/06/19
13-18
13-18
13-18
4.320.000 آقای منصور بیات انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
23 02 آشنایی با کد امنیتی کشتی و بندر 6 شنبه 1399/06/22 13-19 2.200.000 آقای محمد جواد مهرپور انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
24 101212 بیمه های کاربردی عملیات بار و کانتینر 8 ساعت یکشنبه
شنبه
1399/06/23
1399/06/24
9-13
9-13
3.360.000 آقای مهندس حائری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
25 06 مبانی کار با کالای فله خشک 20 ساعت یکشنبه
دوشنبه
1399/06/23
1399/06/24
14-20
14-20
3.600.000 آقای غلامرضا متدین اعتمادی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
26 305 آشنایی با اصول و مبانی بازاریابی در حمل و نقل دریایی 8 ساعت چهارشنبه
سه شنبه
1399/06/24
1399/06/25
9-13
9-13
3.360.000 آقای روزبه مختاری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
27 101218 ترانزیت کالا 4 ساعت چهارشنبه 1399/06/26 15-19 2.200.000 آقای محمد نیک پی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
28 01 ایمنی، بهداشت و محیط زیست 20 ساعت شنبه
یکشنبه
دوشنبه
1399/06/29
1399/06/30
1399/06/31
13-20
13-20
13-20
4.320.000 آقای کاپیتان سیامک نصیری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
29 45 مدیریت ریسک و بیمه 8 ساعت یکشنبه
دوشنبه
1399/06/30
1399/06/31
14-18
14-18
3.360.000 خانم سهیلا شرفی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران


1- این کارگاههای آموزشی در قالب تقویم آموزشی هر ساله از نیمه اردیبهشت ماه تا نیمه اسفند ماه هر سال برگزار میگردد.
2- برای آگاهی از زمان دقیق برگزاری هریک از کارگاههای آموزشی لطفاً با شماره تلفن های 88937482 تماس حاصل فرمائید
3- کارگاههای آموزشی فوق الذکر با مجوز سازمان بنادر و دریانوردی برگزار می شوند و گواهینامه های صادره نیز به تأیید سازمان مذکور می رسد.
4- به غیر از موارد خاص حدنصاب تشکیل هریک از کارگاههای آموزشی 15 نفر می باشد.
5- محل برگزاری کلیه دوره های فوق، مرکز آموزش دبیرخانه انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته می باشد.
6- پرداخت شهریه هر دوره می بایست از طریق شماره حساب جام 1702228017 نزد بانک ملت شعبه بهجت آباد کد 8/6319 به نام انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته صورت گرفته و اصل فیش تحویل دبیرخانه انجمن گردد.
7- دوره ها برای معرفی شدگان از سوی شرکتهای غیر عضو این انجمن نیز امکان پذیر می باشد .
8- شرکتهایی که بیش از 3 نفر را برای حضور در دوره ها معرفی نمایند، برای هریک از شرکت کنندگان 10درصد تخفیف منظور خواهد شد.
9- فهرست مدارک لازم جهت ثبت نام متقاضیان به شرح ذیل میباشد :
الف ) ارائه معرفی نامه از طرف شرکت جهت ثبت نام در کارگاه آموزشی
ب ) ارائه اصل فیش بانکی
ج) تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی
د) یک قطعه عکس 4*3
ه) ارائه آخرین مدرک تجصیلی
10- مدارک و فیش واریزی مربوطه می بایست حداکثر 10 روز پیش از شروع کارگاه آموزشی به مرکز آموزش انجمن ارسال گردد.
11- امکان برگزاری کارگاههای آموزشی فوق الذکر به صورت اختصاصی برای مدیران ، مسئولین و کارکنان سازمانها و شرکتهای متقاضی در محل سازمان ها و شرکتهای مذکور پس از انجام هماهنگیهای لازم و عقد قرارداد مقدور می باشد

* تذکر:
با توجه به ضرورت ارائه پیوسته مطالب و پوشش کلیه محورهای اساسی ثبت نام کلیه دوره های هر پکیج به شرح ذیل ضروری می باشد .
1- مدیریت عملیات کانتینر- عملیات پایانه کانتینری- کار با کانتینر
2- مدیریت عملیات پایانه مسافر دریایی- عملیات پایانه مسافری دریایی
3- فناوری اطلاعات و ارتباطات بندری( مقدماتی )- فناوری اطلاعات و ارتباطات بندری ( تکمیلی )