انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته


دوره های لجستیک

دریافت دوره های لجستیک


تقویم آموزشی نیمسال دوم 1398 انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
ردیف کد دوره عنوان کارگاه آموزشی / سمینار طول دوره (ساعت) روز برگزاری تاریخ ساعت شهریه(ریال) روز آزمون نام مدرس محل برگزاری
1 36 بیمه های دریایی 12 ساعت یکشنبه
دوشنبه
1398/07/07
1398/07/08
13-19
13-19
2.800.000 شنبه مورخ 98/07/13 ساعت 10- 8 خانم سهیلا شرفی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
2 33 اجاره کشتی 18 ساعت سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
1398/07/09
1398/07/10
1398/07/11
13-20
13-20
8-12
2.800.000 سه شنبه مورخ 98/07/16 ساعت 10- 8 آقای آرمان جهان بیگلری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
3 48 فن آوری اطلاعات و ارتباطات بندری ( تکمیلی ) 40 ساعت یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
شنبه
یکشنبه
1398/07/14
1398/07/15
1398/07/16
1398/07/17
1398/07/18
1398/07/20
1398/07/21
8-13
8-13
8-13
8-13
8-13
8-13
8-13
2.800.000 دوشنبه مورخ 98/07/22ساعت 10:30- 8:30 آقای کورش جلالی فراهانی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
4 09 آشنایی با کشتیرانی، نمایندگی و بندر 32 ساعت سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
1398/07/16
1398/07/17
1398/07/18
1398/07/20
1398/07/21
1398/07/22
13-18
13-18
13-18
13-18
13-18
13-18
2.800.000 چهارشنبه مورخ 98/07/24ساعت 10:30- 8:30 آقای روزبه مختاری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
5 39 توقیف کشتی 12 ساعت دوشنبه
سه شنبه
1398/07/22
1398/07/23
13-19
13-19
2.800.000 دوشنبه مورخ 98/07/29ساعت 10:30- 8:30 خانم فائزه طباطبائی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
6 13 اسناد، قوانین و سازمانها 32 ساعت یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
پنجشنبه
شنبه
یکشنبه
1398/08/12
1398/08/13
1398/08/14
1398/08/16
1398/08/18
1398/08/19
8-13
8-13
8-13
8-13
8-13
8-13
2.800.000 دوشنبه مورخ 98/08/20ساعت 10:30- 8:30 آقای روزبه مختاری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
7 36 بیمه های دریایی 12 ساعت دوشنبه
سه شنبه
1398/08/20
1398/08/21
13-19
13-19
2.800.000 یکشنبه مورخ 98/08/26 ساعت 8:30 خانم سهیلا شرفی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
8 35 بار فرابری 8 ساعت سه شنبه
چهارشنبه
1398/08/28
1398/08/29
13-17
13-17
2.800.000 یکشنبه مورخ 98/09/03ساعت 8:30 آقای محمد نیک پی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
9 32 حقوق دریایی ( بازرگانی ) 18 ساعت شنبه
یکشنبه
1398/09/02
1398/09/03
12-20
12-20
2.800.000 چهارشنبه مورخ 98/09/06ساعت 11 خانم فائزه طباطبائی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
10 20 عملیات پایانه مسافری دریائی 12 ساعت سه شنبه
چهارشنبه
1398/09/19
1398/09/20
12-18
12-18
2.800.000 دوشنبه مورخ 98/09/25ساعت 8:30 آقای کاپیتان شاهرخ خدایاری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
11 44 مدیریت عملیات پایانه مسافر دریائی 8 ساعت شنبه 1398/09/23 12-20 2.800.000 دوشنبه مورخ 98/09/25ساعت 9:00 آقای کاپیتان شاهرخ خدایاری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
12 20 عملیات پایانه مسافری دریائی 12 ساعت یکشنبه
دوشنبه
1398/09/24
1398/09/25
12-18
12-18
2.800.000 شنبه مورخ 98/09/30ساعت 8:30 آقای کاپیتان سیامک نصیری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
13 44 مدیریت عملیات پایانه مسافر دریائی 8 ساعت سه شنبه 1398/09/26 12-20 2.800.000 شنبه مورخ 98/09/30ساعت 9:00 آقای کاپیتان سیامک نصیری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
14 33 اجاره کشتی 18 ساعت یکشنبه
دوشنبه
1398/10/01
1398/10/02
12-20
12-20
2.800.000 چهارشنبه مورخ 98/10/04ساعت 8:30 آقای آرمان جهان بیگلری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
15 32 حقوق دریایی ( بازرگانی ) 12 ساعت سه شنبه
چهارشنبه
1398/10/24
1398/10/25
12-18
12-18
2.800.000 دوشنبه مورخ 98/10/30ساعت 8:30 خانم فائزه طباطبائی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
16 36 بیمه های دریایی 12 ساعت سه شنبه
چهارشنبه
1398/10/24
1398/10/25
12-18
12-18
2.800.000 دوشنبه مورخ 98/10/30ساعت 8:30 خانم سهیلا شرفی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
17 20 عملیات پایانه مسافری دریائی 12 ساعت شنبه
یکشنبه
1398/10/28
1398/10/29
13-19
13-19
2.800.000 شنبه مورخ 98/11/05ساعت 8:30 آقای کاپیتان سیامک نصیری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
18 44 مدیریت عملیات پایانه مسافر دریائی 8 ساعت دوشنبه 1398/10/30 13-21 2.800.000 شنبه مورخ 98/11/05ساعت 9:00 آقای کاپیتان سیامک نصیری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
19 35 بار فرابری 8 ساعت سه شنبه
چهارشنبه
1398/11/01
1398/11/02
13-17
13-17
2.800.000 یکشنبه مورخ 98/11/06ساعت 12:00 آقای محمد نیک پی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
20 39 توقیف کشتی 12 ساعت شنبه
یکشنبه
1398/11/05
1398/11/06
13-19
13-19
2.800.000 سه شنبه مورخ 98/11/08 ساعت 8:30 خانم فائزه طباطبائی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
21 32 حقوق دریایی ( بازرگانی ) 18 ساعت شنبه
یکشنبه
1398/11/12
1398/11/13
13-21
13-21
2.800.000 چهارشنبه مورخ 98/11/16ساعت 8:30 خانم فائزه طباطبائی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
22 11 کار با کانتینر 28 ساعت شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
1398/12/03
1398/12/04
1398/12/05
1398/12/06
13-20
13-20
13-20
13-20
3.600.000 شنبه مورخ 98/12/10ساعت 8:30 آقای علیرضا چشم جهان انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
23 13 اسناد، قوانین و سازمانها 12 ساعت یکشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
1398/12/04
1398/12/06
1398/12/07
8-12
8-12
8-12
2.800.000 یکشنبه مورخ 98/12/11ساعت 8:30 آقای روزبه مختاری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته


1- این کارگاههای آموزشی در قالب تقویم آموزشی هر ساله از نیمه اردیبهشت ماه تا نیمه اسفند ماه هر سال برگزار میگردد.
2- برای آگاهی از زمان دقیق برگزاری هریک از کارگاههای آموزشی لطفاً با شماره تلفن های 88937482 تماس حاصل فرمائید
3- کارگاههای آموزشی فوق الذکر با مجوز سازمان بنادر و دریانوردی برگزار می شوند و گواهینامه های صادره نیز به تأیید سازمان مذکور می رسد.
4- به غیر از موارد خاص حدنصاب تشکیل هریک از کارگاههای آموزشی 15 نفر می باشد.
5- محل برگزاری کلیه دوره های فوق، مرکز آموزش دبیرخانه انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته می باشد.
6- پرداخت شهریه هر دوره می بایست از طریق شماره حساب جام 1702228017 نزد بانک ملت شعبه بهجت آباد کد 8/6319 به نام انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته صورت گرفته و اصل فیش تحویل دبیرخانه انجمن گردد.
7- دوره ها برای معرفی شدگان از سوی شرکتهای غیر عضو این انجمن نیز امکان پذیر می باشد .
8- شرکتهایی که بیش از 3 نفر را برای حضور در دوره ها معرفی نمایند، برای هریک از شرکت کنندگان 10درصد تخفیف منظور خواهد شد.
9- فهرست مدارک لازم جهت ثبت نام متقاضیان به شرح ذیل میباشد :
الف ) ارائه معرفی نامه از طرف شرکت جهت ثبت نام در کارگاه آموزشی
ب ) ارائه اصل فیش بانکی
ج) تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی
د) یک قطعه عکس 4*3
ه) ارائه آخرین مدرک تجصیلی
10- مدارک و فیش واریزی مربوطه می بایست حداکثر 10 روز پیش از شروع کارگاه آموزشی به مرکز آموزش انجمن ارسال گردد.
11- امکان برگزاری کارگاههای آموزشی فوق الذکر به صورت اختصاصی برای مدیران ، مسئولین و کارکنان سازمانها و شرکتهای متقاضی در محل سازمان ها و شرکتهای مذکور پس از انجام هماهنگیهای لازم و عقد قرارداد مقدور می باشد

* تذکر:
با توجه به ضرورت ارائه پیوسته مطالب و پوشش کلیه محورهای اساسی ثبت نام کلیه دوره های هر پکیج به شرح ذیل ضروری می باشد .
1- مدیریت عملیات کانتینر- عملیات پایانه کانتینری- کار با کانتینر
2- مدیریت عملیات پایانه مسافر دریایی- عملیات پایانه مسافری دریایی
3- فناوری اطلاعات و ارتباطات بندری( مقدماتی )- فناوری اطلاعات و ارتباطات بندری ( تکمیلی )