دریافت مدارک مورد نیاز برای عضویت درانجمن کشتیرانی و خدمات وابسته

دریافت آئین نامه انضباطی انجمن کشتیرانی

دریافت فرم اطلاعات



نام
نام خانوادگی
نام شرکت
شناسه ملی
موبایل
تلفن ثابت
ایمیل
انتخاب فایل ارسالی
"فایل ارسالی بصورت زیپ وحداکثر حجم فایل 8 مکابایت می باشد