انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته


فهرست اعضا

دریافت لیست اعضا
نوع فعالیت شرکت هاانتخاب نمایید
 
ردیف نام شرکت مدیر عامل تلفن فکس
1  آباد اختر آریامن - فعال  محمدرضا پل مه 07633561212-07633561313-07633561515-07633446565 داخلي 102
2  آبادان  اصغر سلطانی 66808724 - 66806510و11 66808718
3  آبدیس مارین - فعال  سعید همبری امیرآبادی 88930401 - 41685000 88890136
4  آبران جنوب - فعال  اکبر لطافتی 88888239 - 88790900 الي 7 88882341
5  آبنوس خارگ - فعال  هادی بخشی 07733825370 07733824748
6  آتا پارس دریا - فعال  فرناز فرهادیان 66482336 66482336
7  آتشپا - فعال  بیژن صانعی 22025130 22025130
8  آرا باختر  مرتضی جعفر بیگلو تعليق عضويت(مصوبه مجمع) تعليق عضويت
9  آرامش آبی - فعال  محمد رضا شجاعی 22258319 الي 22 22258325
10  آریا - فعال  علیرضا خوشرو 88376401 الي 3 88089133
11  آریا بنادر ایرانیان  کاپیتان حسن جلیل زاده 88190682-88888328-88888329-88190683-88190687 88190688
12  آریا ترابر ایرانیان  بتول منتظری نجف آبادی تعليق عضويت(مصوبه مجمع) تعليق عضويت
13  آریا دیزل اروند  محمود نصیری تعليق عضويت(مصوبه مجمع) تعليق عضويت
14  آریا فرین جام-فعال  مژگان عیاری شیرجین 42034000-88481520/31 88481532-88482815
15  آریا مارین راد - فعال  علیرضا ریاحی دهکردی 88789605 - 88789750 88781736
16  آرین حمل خلیج فارس - فعال  بیژن لاهوتی 88003731 88003220
17  آل شیپز  شهرام شوشتریان تعليق عضويت(مصوبه مجمع) تعليق عضويت
18  آهنگ دریا - فعال  سید میرزا علی قربانپور 88677081 الي 3 88665235
19  آیاز دریا -فعال  نصرت ا... عیاری 41479000 89778418
20  اذرخش شهبازی  عضو انفرادی 26136952 shahbazivakil@gmail.com
21  اردیبهشت بندر - فعال  حسین پل مه 07633560959 07633563946
22  اسپندان ترابر آتیه - فعال  محسن بهرامی 88502863-88769608 88764858
23  اسکوسیر - فعال  عبدالحمید شکوری اصل 88655320 الي 30 88655326
24  اطلس اینسپکشن سرویسز - فعال  آیدین کاظم سلطانی 22019292 22059070
25  افق دریا - فعال  شهرام معصومی آلاقا 88778040 - 88776911 88796034