انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته


فهرست اعضا

دریافت لیست اعضاانتخاب نمایید
 
ردیف نام شرکت مدیر عامل تلفن فکس
1  آباد اختر آریامن  محمدرضا پل مه 07633561212-07633561313-07633561515-07633446565 داخلي 102
2  آبادان  کاپیتان غیور زحمتکش 66808724 - 66806510و11 66808718
3  آبدیس مارین  سعید همبری امیرآبادی 88930401 - 41685000 88890136
4  آبران جنوب  اکبر لطافتی 88888239 - 88790900 الي 7 88882341
5  آتا پارس دریا  فرناز فرهادیان 66482336 66482336
6  آتشپا  بیژن صانعی 22025130 22025130
7  آرا باختر  مرتضی جعفر بیگلو 88480530 الي 7 88106048
8  آرامش آبی  محمد رضا شجاعی 22258319 الي 22 22258325
9  آریا  علیرضا خوشرو 88376401 الي 3 88089133
10  آریا بنادر ایرانیان  کاپیتان حسن جلیل زاده 88190682 88190688
11  آریا ترابر ایرانیان  بتول منتظری نجف آبادی 44239482 الي 3 44227087
12  آریا دیزل اروند  محمود نصیری 26415812 26415918
13  آریا مارین راد  علیرضا ریاحی دهکردی 88789605 - 88789750 88781736
14  آرین حمل خلیج فارس  بیژن لاهوتی 88003731 88003220
15  آل شیپز  شهرام شوشتریان 88736700 88738111
16  آهنگ دریا  سید میرزا علی قربانپور 88677081 الي 3 88665235
17  اردیبهشت بندر  حسین پل مه 07633560959 07633563946
18  اسپندان ترابر آتیه  محسن بهرامی 88942918 88803321
19  اسکو سیر  عبدالحمید شکوری اصل 88655320 الي 30 88655326
20  اطلس اینسپکشن سرویسز  آیدین کاظم سلطانی 22019292 22059070
21  افق دریا  شهرام معصومی آلاقا 88778040 - 88776911 88796034
22  البرز ناوگان پارسی  آرتمیس صفاری زاده 88585071 الي 3 88584075
23  الماس دریایی شرق آسیا  سیاوش میر شکرایی 88533550-88531970 89771301
24  امواج آبی ایرانیان  جمشید دارابیان 77612153 77618618
25  امواج طلایی کاسپین  رضا صابر 88582707 89771280