انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته


فهرست اعضا

دریافت لیست اعضا
نوع فعالیت شرکت هاانتخاب نمایید
 
ردیف نام شرکت مدیر عامل تلفن فکس
1  آباد اختر آریامن  محمدرضا پل مه 07633561212-07633561313-07633561515-07633446565 داخلي 102
2  آبادان  اصغر سلطانی 66808724 - 66806510و11 66808718
3  آبدیس مارین  سعید همبری امیرآبادی 88930401 - 41685000 88890136
4  آبران جنوب  اکبر لطافتی 88888239 - 88790900 الي 7 88882341
5  آبنوس خارگ  هادی بخشی 07733825370 07733824748
6  آتا پارس دریا  فرناز فرهادیان 66482336 66482336
7  آتشپا  بیژن صانعی 22025130 22025130
8  آرا باختر  مرتضی جعفر بیگلو تعليق عضويت(مصوبه مجمع) تعليق عضويت
9  آرامش آبی  محمد رضا شجاعی 22258319 الي 22 22258325
10  آریا  علیرضا خوشرو 88376401 الي 3 88089133
11  آریا بنادر ایرانیان  کاپیتان حسن جلیل زاده 88190682-88888328-88888329-88190683-88190687 88190688
12  آریا ترابر ایرانیان  بتول منتظری نجف آبادی تعليق عضويت(مصوبه مجمع) تعليق عضويت
13  آریا دیزل اروند  محمود نصیری تعليق عضويت(مصوبه مجمع) تعليق عضويت
14  آریا فرین جام  مژگان عیاری شیرجین 42034000-88481520/31 88481532-88482815
15  آریا مارین راد  علیرضا ریاحی دهکردی 88789605 - 88789750 88781736
16  آرین حمل خلیج فارس  بیژن لاهوتی 88003731 88003220
17  آل شیپز  شهرام شوشتریان تعليق عضويت(مصوبه مجمع) تعليق عضويت
18  آهنگ دریا  سید میرزا علی قربانپور 88677081 الي 3 88665235
19  آیاز دریا  نصرت ا... عیاری 41479000 89778418
20  اذرخش شهبازی  عضو انفرادی 26136952 shahbazivakil@gmail.com
21  اردیبهشت بندر  حسین پل مه 07633560959 07633563946
22  اسپندان ترابر آتیه  محسن بهرامی 88502863-88769608 88764858
23  اسکو سیر  عبدالحمید شکوری اصل 88655320 الي 30 88655326
24  اطلس اینسپکشن سرویسز  آیدین کاظم سلطانی 22019292 22059070
25  افق دریا  شهرام معصومی آلاقا 88778040 - 88776911 88796034