1401-11-03

كارگاه آموزشی ” اسناد، قوانين و سازمانها “

[…]
1401-11-02

كارگاه آموزشی ” حقوق دريايی ( بازرگانی )”

[…]
1401-11-02

كارگاه آموزشی ” مديريت عمليات پايانه مسافر دريايی”

[…]
1401-11-01

كارگاه آموزشی ” مديريت ريسك و بيمه”

[…]
1401-11-01

كارگاه آموزشی ” عمليات پايانه مسافری دريايی”

[…]
1401-10-25

كارگاه آموزشی ” آشنايی با كد امنيتی كشتی و بندر”

[…]
1401-10-25

كارگاه آموزشی ” بيمه های دريايی “

[…]
1401-10-24

كارگاه آموزشي ” كشتيراني و تجارت الكترونيك “

[…]
1401-10-24

کارگاه آموزشی ” کار با کانتینر”

[…]
1401-10-20

كارگاه آموزشی ” آشنايی با كالای خطرناك “

[…]
1401-10-19

كارگاه آموزشی ” اسناد، قوانين و سازمانها “

[…]
1401-10-19

كارگاه آموزشی” عمليات بندری “

[…]
1401-10-19

كارگاه آموزشی “بارفرابری”

[…]
1401-10-19

كارگاه آموزشی ” فن آوری اطلاعات و ارتباطات بندری- تكميلی “

[…]
1401-10-14

كارگاه آموزشی ” توقيف كشتی”

[…]
1401-10-12

كارگاه آموزشی ” صادرات،واردات و صادرات مجدد “

[…]
1401-10-12

كارگاه آموزشی ” اجاره كشتی “

[…]
1401-10-12

كارگاه آموزشی” آشنايی با كشتيرانی ، نمايندگی و بندر”

[…]
1401-10-12

كارگاه آموزشی “كشتيرانی و تجارت الكترونيك”

[…]
1401-10-12

برگزاری پكيج آموزشی دوره های لجستيك بندری

[…]
1401-09-15

كارگاه آموزشی بازرسی های رده بندی و قانونی شناورها و… به صورت آنلاين

[…]
1401-09-15

كارگاه آموزشی آشنايی با كشتيرانی ، نمايندگی و بندر

[…]
1401-09-15

كارگاه آموزشی حقوق دريايی (بازرگانی)

[…]
1401-09-15

كارگاه آموزشي اجاره كشتي

[…]
1401-09-15

كارگاه آموزشي مباني لجستيك و زنجيره تأمين

[…]
1401-09-15

كارگاه آموزشي صادرات،واردات و صادرات مجدد

[…]
1401-07-17

برگزاری پكيج آموزشی دوره های لجستيك بندری

[…]
1401-07-17

كارگاه آموزشی ” صادرات،واردات و صادرات مجدد “

[…]
1401-07-17

كارگاه آموزشی ” عمليات بندری “

[…]
1401-07-16

تغييرتاريخ كارگاه آموزشی ” آشنايی با اصول و مبانی بازاريابی و فروش در حمل و نقل دريائی”

[…]
1401-07-16

كارگاه آموزشی ” آشنايی با كالای خطرناك “

[…]
1401-07-16

كارگاه آموزشی ” توقيف كشتی”

[…]
1401-07-06

كارگاه آموزشی “بيمه های دريايی”

[…]
1401-06-29

كارگاه آموزشی ” مبانی لجستيك و زنجيره تأمين”

[…]
1401-06-28

كارگاه آموزشی” آشنايی با كشتيرانی ، نمايندگی و بندر”

[…]
1401-06-28

كارگاه آموزشی ” مبانی لجستيك و زنجيره تأمين”

[…]
1401-06-28

كارگاه آموزشی ” كشتيرانی و تجارت الكترونيك “

[…]
1401-06-21

كارگاه آموزشی ” فن آوری اطلاعات و ارتباطات بندری- تكميلی “

[…]
1401-06-21

كارگاه آموزشی ” حقوق دريايی ( بازرگانی )”

[…]
1401-06-21

كارگاه آموزشی” كار با كانتينر”

[…]
1401-06-21

برگزاری پكيج آموزشی دوره های لجستيك بندری

[…]
1401-06-16

تقويم آموزشی نيمسال دوم ١٤٠١مركز آموزش انجمن كشتيرانی و خدمات وابسته ايران

[…]
1401-06-16

كارگاه آموزشی ” آشنايی با اصول و مبانی بازاريابی و فروش در حمل و نقل دريائی”

[…]
1401-06-16

شركت در آزمون های بين المللی موسسه ICS

[…]
1401-06-15

سمینار اصلاحيه فصل ششم كنوانسيون سولاس در خصوص وزن تاييد شده كانتينر (VGM)

[…]
1401-06-13

كارگاه آموزشی ” اجاره كشتی “

[…]
1401-06-13

كارگاه آموزشی ” اسناد، قوانين و سازمانها “

[…]
1401-06-13

كارگاه آموزشی ” صادرات،واردات و صادرات مجدد “

[…]
1401-06-13

كارگاه آموزشی ” توقيف كشتی”

[…]
1401-06-06

كارگاه آموزشی ” بارفرابری”

[…]