نمونه شرط داوری

شرط داوری و حل اختلاف

کلیه ی اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد/ تعهدنامه/ توافقنامه/ بارنامه و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ،
نقض، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران ارجاع می گردد 

در کلیه شقوق داوری اعم از و نه محدود به انتخاب داور یا داوران ، مدت داوری و تمدید آن، نحوه ابلاغ، هزینه داوری و…. قواعد و آیین نامه داوری این مرکز حاکم است و رای صادره قطعی و الزم االجرا است.
 داور علاوه بر مقررات حاکم، عرف جاری ذی ربط را نیز مراعات خواهد نمود.

 شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می شود و در هر حال لازم الاجرا است.

Model Arbitration Clause

All disputes / claims arising out of this agreement / bill of lading or in connection with this contract / agreement / document, regarding any question including its conclusion, existence, validity, termination, violation, interpretation, or implementation, shall be referred and submitted to the arbitration center of the Shipping Association of Iran (SAOIAC). In every aspect of arbitration, including and not limited to the arbitrator(s) selection, the duration of arbitration and its extension, communication of arbitration papers, arbitration fees, etc… the arbitration rules and regulations of the SAOIAC is admissible, and the rendered award shall be enforceable and binding. The arbitrator will consider trading costumes alongside with the governing arbitration rules. The present arbitration clause is a separate agreement from the main contract and is anyway enforceable / binding. The seat of arbitration shall be Tehran. The language to be used in the arbitration shall be Persian/English. The governing law of the contract shall be the substantive law of Iran