1401-09-02

اطلاعیه لیست افراد مایل انتخاب بعنوان داور اختصاصی

به استناد آیین نامه داوری مرکز داوری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران به پیوست لیست افراد مایل انتخاب بعنوان داور اختصاصی طرفین داوری جهت اطالع […]
1400-10-15

آیین نامه بهره برداری از کانتینر

این آیین نامه بمنظور ایجاد هماهنگی و اشتراک در مفاهیم، تعاریف مرتبط ، وحدت رویه ها ، مناسبات و ارتباطات بین دارندگان کانتینر اعم از مالکین، […]
1400-04-06

کمیته مشورتی تخصصی آموزش، مطالعات و تحقیقات انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران

هدف از تشکیل این کمیته بررسی مسائل مرتبط با حوزه کسب و کار شرکتهای عضو انجمن و ارائه نظریه کارشناسی جهت تسهیل نشر و توسعه علوم […]
1399-05-22

آیین نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکت های نمایندگی کشتیرانی

انجام فعالیت نمایندگی کشتیرانی مستلزم اخذ مجوز فعالیت از سازمان بنادر و دریانوردی است. سازمان با توجه به قوانین و مقررات حاکم، مقتضیات اجتماعی، اقتصادی و […]
1398-11-23

کمیته مشورتی تخصصی امور گمرکی ترانزیت و فورواردری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران

هدف از تشکیل این کمیته بررسی مسائل و امور گمرکی ، ترانزیت و فورواردری شرکتهای عضو انجمن و ارائه نظریه کارشناسی جهت تسهیل حمل و نقل […]
1398-11-23

کمیته مشورتی تخصصی امور حقوقی و بیمه انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران

هدف از تشکیل این کمیته بررسی مسائل و امور حقوقی و بیمه ای شرکتهای عضو انجمن و ارائه نظریه کارشناسی جهت تسهیل حمل و نقل دریایی […]
1398-11-23

کمیته مشورتی تخصصی کانتینری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران

هدف از تشکیل این کمیته بررسی مسائل و امور مربوط به حمل و نقل کانتینری کالا و ارائه نظریه کارشناسی جهت تسهیل حمل و نقل کانتینری […]
1398-11-23

کمیته مشورتی تخصصی امور بندری و ترمینال داران بنادر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران

هدف از تشکیل این کمیته بررسی مسائل و امور مربوط به خدمات امور بندری ، ترمینال داران و پورت اپراتورها و ارائه نظریه کارشناسی جهت تسهیل […]
1398-11-23

کمیته مشورتی تخصصی کشتیهای تانکر ، فله ، جنرال کارگو و رو-رو انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران

هدف از تشکیل این کمیته بررسی مسائل و امور مربوط به بخش تانکر ، فله ، جنرال کارگو و رو-رو و ارائه نظریه کارشناسی جهت تسهیل […]
1398-11-23

کمیته مشورتی تخصصی مالیات و تامین اجتماعی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران

هدف از تشکیل این کمیته بررسی مسائل و مشکلات شرکتهای عضو انجمن و ارائه نظریه کارشناسی جهت تسهیل فضای کسب و  کار، مطالعه و پیشنهاد طرحهای […]
1398-11-23

کمیته مشورتی تخصصی روابط بین الملل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران

هدف از تشکیل این کمیته بررسی مسائل مرتبط با روابط و امور بین المللی حوزه کسب و کار شرکتهای عضو انجمن و ارائه نظریه کارشناسی جهت […]
1397-07-04

مرکز داوری تشکل ملی کشتیرانی و خدمات وابسته ایران

«موافقت نامه داوری» توافقی است بین حداقل دو طرف، که به موجب آن حل و فصل تمام یا بعضی از اختلافاتی که در یک یا چند […]