در این بخش به سوالات پرتکرار در حوزه‌های فعالیت انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران پاسخ داده شده است.

1حمل دریایی کانتینر بیش از زمان متعارف طول کشیده است یا کالایی حمل شده با تاخیر به بنادر ایران رسیده است . تقاضای جبران خسارت تاخیر حمل داشته یا تقاضای جبران خسارت توقف خط تولید کارخانه به دلیل عدم تحویل مواد اولیه را داریم .

چنانچه متصدی حمل مراتب مد زمان حمل با تاریخ معینی را برای تحویل کالا راطی قراردادی متعهد نشده باشد هیچ گونه ادعایی مسموع نخواهد بود .

2بر اساس بند الف جدول شماره 4 کتابچه تعرفه های خدمات بندری و دریایی بنادر بازرگانی جنوب کشور مربوط به دیماند از انبارهای فعال کشتی، هزینه دیماند از صاحب شناور و یا از نمایندگی کشتیرانی اخذ میگردد، اما به این موضوع اشاره نگردیده که پرداخت این هزینه به عهده چه کسی میباشد و نماینده کشتیرانی باید از چه کسی دریافت کند؟

هزینه دیماند مانند سایر خدمات ( ترخیصیه، قبض انبار و ...) به عهده صاحب کالا می­باشد اما Agent به دلیل طرفیت قانونی با سازمان بنادرآن را پرداخت میکند  سپس مبلغ دیماند مانند سایر موارد به نام گیرنده کالا ( صاحب کالا) صورت حساب شده و از صاحب کالا اخذ میگردد.

3آیا در شرایطی که شرکت کشتیرانی با تاخیر دو سه روزه و حتی بیشتر اقدام به صدور ورود موقت کانتینر کند و بدون احتساب این تاخیر دموراژ صادر کند، شرکت کشتیرانی محق دریافت دموراژ هست یا خیر؟

صدور پروانه ورود موقت کانتینر در صلاحیت گمرک میباشد، در نتیجه شرکت های کشتیرانی صرفا وظیفه ارائه تصویر پروانه ورود موقت کاتتینر را پس از صدور و دریافت از گمرک بر عهده دارند و نیز ضرورت دارد ذینفع بارنامه همزمان با ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز برای برای درخواست ترخیصیه رسماً تقاضای خروج کانتینر از محوطه بندری و دریافت پروانه را به مرجع صادرکننده ترخیصیه ارائه دهد.

4در صورتیکه صاحب کالا برای بار وارداتی به ایران درخواست اصلاحیه بارنامه و اضافه کردن متن ترانزیت رو به بارنامه داشته باشد، فقط هزینه اصلاحیه ترخیصیه باید توسط کشتیرانی دریافت شود یا هزینه اصلاحیه بارنامه هم شامل میشود؟

درخواست اصلاح در هر یک از اسناد از جمله ترخیصیه، بارنامه و ... مستلزم پرداخت هزینه اصلاحیه مستقل میباشد

5مشتری بعد از دریافت ترخیصیه تقاضای تفکیک بارنامه و ترخیصیه ، قبض از شرکت کشتیرانی را دارد. آیا چنین امری ممکن است؟

چنانچه کالاهای مندرج در بارنامه متفاوت و امکان تعیین و تشخیص تعداد نگله، وزن و... در اسناد میسر باشد؛ بله. هزینه های تفکیک از مشتری دریافت می­شود

6مشتری درخواست تغییر تعداد پکیج بعد از اظهار بار دارد. آیا این امر بعد از اظهار، ممکن است توسط کشتیرانی صورت بگیرد؟

خیر، اطلاعات محموله از مبدا باید تغییر کند. به این صورت که consignee ویرایش اطلاعات را به shipper ابلاغ مینماید و نتیجه به principal ، سپس از همین طریق به Agent ارسال میگردد تا تغییرات بارنامه و مانیفست صورت بگیرد. متعاقباً بعد از اعمال تغییرات EPL و CCS از طریف گمرک و بندر ویرایش میشوند. هرچند بعد از اظهار گمرکی این روند امکان پذیر نیست.

7مشتری برای استریپ کانتینر، ترخیصیه دریافت کرده و کانتینر خالی را به کشتیرانی عودت داده است و حال درخواست اضافه کردن عبارت ترانزیت به بارنامه را دارد، آیا این امر ممکن است؟

اگر بار از گمرک خارج نشده و  اظهار قطعی صورت نگرفته باشد ، بله، هزینه اصلاحیه اخذ میگردد.

8آیا اخذ هزینه CMC در قالب ترخیصیه یا کرایه حمل بدون حدوث خسارت قانونی میباشد؟

دریافت هر هزینه ای پیرامون عملیات بندری و دریایی مستلزم وجود محمل قانونی ، عرف و ضوابط رایج می باشد و به استناد ماده 194
قانون دریایی کشور در صورت عدم وجود قانون، مبانی عرفی ضابطه مند قابل اعمال می باشد، که انجمن کشتیرانی وظیفه احصاء و اعلام عرف و ضوابط رایج را بر عهده خواهد داشت .
این در حالیست که اخذ هزینه CMC در ایران نامتعارف و از نظر این مرجع حرفه ای غیر مجاز می باشد.

9آیا کشتیرانی بدون اجازه صاحب کالا حق برداشت از سپرده نقدی را دارد؟

سپرده نقدی به منظور پیش دریافت هزینه دیرکرد برای مدت زمان 30 روزه و بر اساس طبقه بندی مندرج در تعرفه میباشد. در نتیجه چنانچه صورتحساب هزینه دیرکرد برگشت کانتینر بیش از سپرده دریافتی باشد. سپرده مستهلک گشته و به مفهوم حق برداشت تلقی میگردد.

10در خصوص بخشنانه انجمن مبنی بر اصلاحات فصل ۶ آیین نامه بهره برداری از کانتینر، آیا تبصره ۴ فقط شامل بارهای وارداتی دریایی است یا صادراتی های که حق توقف میخورند هم شامل جریمه دیرکرد تسویه حق توقف میشود ؟

تبصره 4 اصلاحات فصل ششم آیین نامه مطلق بوده و شامل هر دو مورد میشود

11آیا شرکتهای کشتیرانی ملزم به تخفیف یک درصدی هزینه های THC به شرکتهای عضو یا دارای مجوز حمل و نقل بین المللی هستند؟ در مورد تخفیف 10 درصدی فورواردری چطور؟

عضویت در انجمن کشتیرانی منوط به در نظر داشتن مصوبات میباشد، لذا طبق آیین نامه هزینه های کانتینری سال 1402 این موارد تصریح شده و تخفیف THC برای شرکت های عضو/دارای مجوز حمل و نقل و هزینه های فورواردری در زمانی که هر دو شرکت فورواردر عضو باشند اعمال میگردد.

12تاخیر در اعلام Arrival Notice تا چند روز مجاز است؟

نماینده کشتیرانی/ متصدی حمل و نقل بین المللی کانتینری موظف است تخلیه کامل کانتینرهای مورد بارنامه از کشتی را حداکثر ظرف 5 روز کاری پس از اتمام تخلیه کشتی طی اعلامیه ورود به اطلاع گیرنده کالا برساند . این مسئولیت مشروط بر صحیح بودن اطلاعات تماس گیرنده کالای مندرج در بارنامه است

13 نرخ محاسباتی تسعیر هزینه THC برچه مبنایی است؟ آیا این نرخ بر اساس عملیات واردات، صادرات و ترانزیت متفاوت است؟

اولاً نرخ تسعیر محاسبه هزینه THC برابر نرخ تسعیر سامانه بانک مرکزی ICE تعیین میگردد و روزانه در سایت انجمن ( https://saoi.ir/currencies/ ) درج و منتشر میشود. ثانیاً نرخ تسعیر هزینه THC در تمامی عملیات واردات، صادرات و ترانزیت یکسان است