در این بخش به سوالات پرتکرار در حوزه‌های فعالیت انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران پاسخ داده شده است.

1حمل دریایی کانتینر بیش از زمان متعارف طول کشیده است یا کالایی حمل شده با تاخیر به بنادر ایران رسیده است . تقاضای جبران خسارت تاخیر حمل داشته یا تقاضای جبران خسارت توقف خط تولید کارخانه به دلیل عدم تحویل مواد اولیه را داریم .

چنانچه متصدی حمل مراتب مد زمان حمل با تاریخ معینی را برای تحویل کالا راطی قراردادی متعهد نشده باشد هیچ گونه ادعایی مسموع نخواهد بود .

2بر اساس بند الف جدول شماره 4 کتابچه تعرفه های خدمات بندری و دریایی بنادر بازرگانی جنوب کشور مربوط به دیماند از انبارهای فعال کشتی، هزینه دیماند از صاحب شناور و یا از نمایندگی کشتیرانی اخذ میگردد، اما به این موضوع اشاره نگردیده که پرداخت این هزینه به عهده چه کسی میباشد و نماینده کشتیرانی باید از چه کسی دریافت کند؟

هزینه دیماند مانند سایر خدمات ( ترخیصیه، قبض انبار و ...) به عهده صاحب کالا می­باشد اما Agent به دلیل طرفیت قانونی با سازمان بنادرآن را پرداخت میکند  سپس مبلغ دیماند مانند سایر موارد به نام گیرنده کالا ( صاحب کالا) صورت حساب شده و از صاحب کالا اخذ میگردد.

3آیا در شرایطی که شرکت کشتیرانی با تاخیر دو سه روزه و حتی بیشتر اقدام به صدور ورود موقت کانتینر کند و بدون احتساب این تاخیر دموراژ صادر کند، شرکت کشتیرانی محق دریافت دموراژ هست یا خیر؟

صدور پروانه ورود موقت کانتینر در صلاحیت گمرک میباشد، در نتیجه شرکت های کشتیرانی صرفا وظیفه ارائه تصویر پروانه ورود موقت کاتتینر را پس از صدور و دریافت از گمرک بر عهده دارند و نیز ضرورت دارد ذینفع بارنامه همزمان با ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز برای برای درخواست ترخیصیه رسماً تقاضای خروج کانتینر از محوطه بندری و دریافت پروانه را به مرجع صادرکننده ترخیصیه ارائه دهد.

4در صورتیکه صاحب کالا برای بار وارداتی به ایران درخواست اصلاحیه بارنامه و اضافه کردن متن ترانزیت رو به بارنامه داشته باشد، فقط هزینه اصلاحیه ترخیصیه باید توسط کشتیرانی دریافت شود یا هزینه اصلاحیه بارنامه هم شامل میشود؟

درخواست اصلاح در هر یک از اسناد از جمله ترخیصیه، بارنامه و ... مستلزم پرداخت هزینه اصلاحیه مستقل میباشد

5مشتری بعد از دریافت ترخیصیه تقاضای تفکیک بارنامه و ترخیصیه ، قبض از شرکت کشتیرانی را دارد. آیا چنین امری ممکن است؟

چنانچه کالاهای مندرج در بارنامه متفاوت و امکان تعیین و تشخیص تعداد نگله، وزن و... در اسناد میسر باشد؛ بله. هزینه های تفکیک از مشتری دریافت می­شود

6مشتری درخواست تغییر تعداد پکیج بعد از اظهار بار دارد. آیا این امر بعد از اظهار، ممکن است توسط کشتیرانی صورت بگیرد؟

خیر، اطلاعات محموله از مبدا باید تغییر کند. به این صورت که consignee ویرایش اطلاعات را به shipper ابلاغ مینماید و نتیجه به principal ، سپس از همین طریق به Agent ارسال میگردد تا تغییرات بارنامه و مانیفست صورت بگیرد. متعاقباً بعد از اعمال تغییرات EPL و CCS از طریف گمرک و بندر ویرایش میشوند. هرچند بعد از اظهار گمرکی این روند امکان پذیر نیست.

7مشتری برای استریپ کانتینر، ترخیصیه دریافت کرده و کانتینر خالی را به کشتیرانی عودت داده است و حال درخواست اضافه کردن عبارت ترانزیت به بارنامه را دارد، آیا این امر ممکن است؟

اگر بار از گمرک خارج نشده و  اظهار قطعی صورت نگرفته باشد ، بله، هزینه اصلاحیه اخذ میگردد.

8آیا اخذ هزینه CMC در قالب ترخیصیه یا کرایه حمل بدون حدوث خسارت قانونی میباشد؟

دریافت هر هزینه ای پیرامون عملیات بندری و دریایی مستلزم وجود محمل قانونی ، عرف و ضوابط رایج می باشد و به استناد ماده 194
قانون دریایی کشور در صورت عدم وجود قانون، مبانی عرفی ضابطه مند قابل اعمال می باشد، که انجمن کشتیرانی وظیفه احصاء و اعلام عرف و ضوابط رایج را بر عهده خواهد داشت .
این در حالیست که اخذ هزینه CMC در ایران نامتعارف و از نظر این مرجع حرفه ای غیر مجاز می باشد.

9آیا کشتیرانی بدون اجازه صاحب کالا حق برداشت از سپرده نقدی را دارد؟

سپرده نقدی به منظور پیش دریافت هزینه دیرکرد برای مدت زمان 30 روزه و بر اساس طبقه بندی مندرج در تعرفه میباشد. در نتیجه چنانچه صورتحساب هزینه دیرکرد برگشت کانتینر بیش از سپرده دریافتی باشد. سپرده مستهلک گشته و به مفهوم حق برداشت تلقی میگردد.

10در خصوص بخشنانه انجمن مبنی بر اصلاحات فصل ۶ آیین نامه بهره برداری از کانتینر، آیا تبصره ۴ فقط شامل بارهای وارداتی دریایی است یا صادراتی های که حق توقف میخورند هم شامل جریمه دیرکرد تسویه حق توقف میشود ؟

تبصره 4 اصلاحات فصل ششم آیین نامه مطلق بوده و شامل هر دو مورد میشود

11آیا شرکتهای کشتیرانی ملزم به تخفیف یک درصدی هزینه های THC به شرکتهای عضو یا دارای مجوز حمل و نقل بین المللی هستند؟ در مورد تخفیف 10 درصدی فورواردری چطور؟

عضویت در انجمن کشتیرانی منوط به در نظر داشتن مصوبات میباشد، لذا طبق آیین نامه هزینه های کانتینری سال 1402 این موارد تصریح شده و تخفیف THC برای شرکت های عضو/دارای مجوز حمل و نقل و هزینه های فورواردری در زمانی که هر دو شرکت فورواردر عضو باشند اعمال میگردد.

12تاخیر در اعلام Arrival Notice تا چند روز مجاز است؟

نماینده کشتیرانی/ متصدی حمل و نقل بین المللی کانتینری موظف است تخلیه کامل کانتینرهای مورد بارنامه از کشتی را حداکثر ظرف 5 روز کاری پس از اتمام تخلیه کشتی طی اعلامیه ورود به اطلاع گیرنده کالا برساند . این مسئولیت مشروط بر صحیح بودن اطلاعات تماس گیرنده کالای مندرج در بارنامه است

13 نرخ محاسباتی تسعیر هزینه THC برچه مبنایی است؟ آیا این نرخ بر اساس عملیات واردات، صادرات و ترانزیت متفاوت است؟

اولاً نرخ تسعیر محاسبه هزینه THC برابر نرخ تسعیر سامانه بانک مرکزی ICE تعیین میگردد و روزانه در سایت انجمن ( https://saoi.ir/currencies/ ) درج و منتشر میشود. ثانیاً نرخ تسعیر هزینه THC در تمامی عملیات واردات، صادرات و ترانزیت یکسان است

14نحوه محاسبه (THC) برای بارنامه های خرده بار (LCL) مشترک در یک کانتینر را اعلام نمایید

بر اساس حجم کالا در قیاس CBM محاسبه و کسری از کل THC اخذ میگردد

15تعرفه تفکیک بارنامه به چه صورت باید محاسبه شود برای مثال یک بارنامه تبدیل به 3 بارنامه شود میبایست چند هزینه تفکیک از مشتری دریافت شود؟

با توجه به ردیف چهارم تعرفه هزینه های حمل دریایی کانتینری سال 1402 مورخ 07/03/1402 به شماره 3000/02/388 /ص هزینه تفکیک (برای مثال) یک بارنامه به سه بارنامه، سه برابر هزینه درج شده در جدول تعرفه ها و هزینه تجمیع 3 بارنامه به یک بارنامه هم به همین صورت میباشد.

16آیا شرکت کشتیرانی می تواند چک های مربوط به بارنامه های قبلی مشتری را ( که ترخیصیه گرفته شده و تسویه حساب هم صورت گرفته ) تا زمان ترخیص آخرین بار در بارنامه ای متفاوت، hold کند؟

خیر، مشروط بر اینکه توافقی بین طرفین مبنی بر این اقدام وجود نداشته باشد.

17آیا شرکت کشتیرانی ملزم به درج HSCODE در قبض انبار / ترخیصیه می باشد؟ آیا می تواند هزینه اصلاحی بگیرد؟

اگر قبلا در بارنامه نباشد و متعاقبا تقاضا شود بله میتواند این هزینه را دریافت کند

18آیا شرکت کشتیرانی میتواند مشتری را ملزم به درج عنوان "خرید خدمات" در چک تضمین عودت کانتینر کند؟

شرکتها و قوانین داخلی شان این قضیه را تعیین میکند

19فورواردر ما اسناد حمل شامل بارنامه را با تاخیر حدود ۱ ماهه به نام ما کرده است و ما در دوره مذکور امکان ترخیص بار را نداشته ایم. حال شرکت کشتیرانی از ما مطالبه دموراژ می کند و محاسبه مبلغ دموراز را از زمان تخلیه کانتینر انجام می دهد در حالی که عملا از تاریخ انتقال بارنامه به ما امکان ترخیص وجود داشته است. می خواستم راهنمایی بفرمایید چه باید بکنیم تا تاریخ شروع محاسبه دموراژ از زمان انتقال بارنامه صورت پذیرد

رویه وصول حق توقف از اولین روز پس از مدت معافیت میباشد، نه تبادل اسناد یا تغییر نام، در صورت حاکمیت ادعای مطروحه مبنی بر تخلف فورواردر برای تحویل به موقع اسناد، شما حق شکایت از فورواردر طرف تجاری را دارید، در عین حال مانع از تسویه حساب با شرکت کشتیرانی نیست.

20یکى از شرکتهاى کشتیرانى از تحویل چک سپرده و سپرده نقدى محمولات یک شرکت که عملیات آنها پایان یافته با این بهانه که بارنامه دیگر آن شرکت على الحساب حق توقف دارد، خوددارى مینماید. هر کدام از محمولات داراى بارنامه جداگانه و مختص بخود است و قبلا چک سپرده و سپرده نقدى بابت همان بارنامه به شرکت کشتیرانى تحویل شده و در تعهد نامه مربوطه نیز شماره چک ذکر شده است. خواهشمند اعلام فرمایید اقدام آن شرکت در گروکشى چک و سپرده نقدى دیگر محمولات، قانونى و طبق ضوابط است یا خیر؟

در کل، اسناد تضامنی هر بارنامه مختص به تعهدات همان بارنامه است و شرکت کشتیرانى در صورت عدم تسویه حساب صرفا میتواند براى چکى که شماره آن در تعهد نامه ذکر شده و رسید داده شده اقدام قانونى نماید.

21لطفا تعرفه نرخ محاسبه (دلار) پرداخت هزینه های انبارداری ، هندلینگ، کارمزد، تفاوت وزن، اسکن، باسکول، تخلیه در گمرک، بن مصرفی و جنست را بر مبنای مصوبه یا بخشنامه مشخص اعلام فرمایید.

تنها کرایه ی حمل مشمول دریافت دلار به نرخ بازار ازاد یا به صورت اسکناس میشود و سایر آیتم ها با نرخ تسعیر ICE محاسبه میگردند.

22هزینه صدور ترخیصیه در غیر شعبات مرکزی شرکت نماینده کشتیرانی به چه صورت محاسبه میگردد؟

عطف به تبصره 4 بخشنامه شماره 3000/03/3451/ص مورخ 1402/12/26  50% به هزینه صدور ترخیصیه اضافه میگردد.

23ردیف 12 بخشنامه هزینه های حمل دریایی کالاهای کانتینری 1403 برای هر کانتینر اخذ میگردد یا هر بوکینگ؟

در صورت عدم دریافت کانتینر پس از صدور نامه واگذاری کانتینر، بابت هر دستگاه کانتینر هزینه کنسلی محاسبه و اخذ میگردد.

24آیا در صورتی که اعلامیه ورود قبل از 15 فروردین ارسال شده صاحب کالا ملزم به پرداخت هزینه های ترخیصیه طبق بخشنامه شماره3000/02/3451/ص مورخ 1402/12/26 میباشد؟

وفق تبصره 14 بخشنامه مذکور ملاک محاسبه هزینه های مندرجه و مصوبه روز تسویه حساب میباشد.

25با توجه به حذف ردیف 11 و 13 بخشنامه شماره 3000/02/3451/ص مورخ 26/12/1402 آیا هزینه هایی که قبل از حذف این دو ردیف در تاریخ 1402/12/26 اخذ گردیده بایستی عودت گردد؟

خیر قابل استرداد  نیست.

26در صورتی که شرکتی از اعضاء انجمن حاضر به اعمال تخفیف 20% موضوع بند 2 توضیحات بخشنامه شماره 3000/03/3451/ص مورخ 1402/12/26 نباشد و این قضیه به صورت نامه نگاری با انجمن پیگیری شود، از آن به بعد به چه صورتی اقدام میگردد؟

وفق آئین نامه انضباطی با خاطی برخورد میگردد

27در صورتی که شرکت های غیرعضو حاضر به اعمال تخقیق 20% به اعضا انجمن وفق بند 3 توضیحات بخشنامه شماره 3000/03/3451/ص مورخ 1402/12/26 نباشند به چه صورتی اقدام میگردد؟

از طریق مراجع ذی صلاح اقامات لازم صورت میپذیرد.

28تفاوت HBL – MBL – OBL و Sea Way Bill چیست؟

به آیین نامه بهره برداری از کانتینر به شماره3000/00/3713/ص مورخ 1400/10/15 مراجعه گردد

29آیا جریمه یک در هزار روزانه متحمل بر صورتحساب هایی که برای حق توقف بوده و بیش از 10/7 روز پرداخت نگردیده است، برای صورتحساب های خسارت کانتینر هم اعمال میشود؟

خیر

30مسئولیت پیگیری/اطلاع رسانی عودت کانتینر توسط مشتری به محوطه کانتینری با چه کسی است؟

محوطه، مشتری و نماینده کشتیرانی هر سه باهم مسئول پیگیری هستند.

31در صورت توافق نماینده کشتیرانی با خط کشتیرانی بر جدول دموراژ خارج از تعرفه و ارسال کانتینر بر این اساس، مسئولیت پرداخت ما به التفاوت حق توقف مصوب انجمن کشتیرانی و خط کشتیرانی با چه شخصی میباشد؟

هیچ گونه توافقی خارج از تعرفه جاری و مصوب انجمن معتبر و قابل اجراء نیست.

32 نحوه محاسبه هزینه ترخیصیه کانتینر های SOC به چه صورت میباشد؟

هزینه صدور ترخیصیه x 75% + سایر هزینه ها

33نحوه محاسبه هزینه صدور ترخیصیه در دفاتر غیراصلی به چه صورت میباشد؟

هزینه صدور ترخیصیه + 50% هزینه صدور ترخیصیه + سایر هزینه ها