در این بخش به سوالات پرتکرار در حوزه‌های فعالیت انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران همچون ایکس ایگرگ و … پاسخ داده شده است.

1نحوه محاسبه هزینه حق توقف
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
2محاسبه هزینه کارگزاری THC
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
3خسارت کانتینر
پاسخ
4چگونگی عضویت در انجمن
پاسخ
5عضویت در طرح بیمه
پاسخ
6تمدید پروانه فعالیت
پاسخ
7در خصوص ابهامات تعرفه هزینه های محای
پاسخ
8هزینه دیرکرد کانتینر
پاسخ
9نرخ تسعیر ارز هزینه دیرکرد
پاسخ
10مبنا زمانی محاسبه هزینه دیرکرد
پاسخ
11مالیات بر ارزش افزوده صورت حساب ها
پاسخ
12تخفیف THC
پاسخ