به استناد آیین نامه داوری مرکز داوری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در ادامه لیست افراد مایل به انتخاب به عنوان داور اختصاصی طرفین جهت اطلاع منتشر می‌گردد. حوزه‌های تخصصی داوران شامل «عملیات کانتینری»، «عملیات بندری، تخلیه و بارگیری و بارشماری»، «عملیات فله مایع»، «اسناد، مدارک و فرآیندهای بازرگانی»، «چارترینگ و مسئولیت‌های ذینفعان»، «عملیات فله خشک»، «عملیات جنرال کارگو»، «عملیات محوطه کانتینری و نگهداری کالا»، «بیمه» و «کشتیرانی» بوده که هریک از طرفین فراخور موضوع مطروحه می‌توانند از داوران تخصصی در همان حوزه بهره بجویند.

بدیهی است تشخیص انتخاب و بهره مندی از داور اختصاصی با خواهان/خوانده است. همچنین معرفی داور اختصاصی خارج از لیست حاضر میسر خواهد بود. در عین حال این اطلاعیه به منزله تایید افراد مندرج در لیست و یا عدم تایید سایرین تلقی نمیگردد.

1- مرکز داوری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، مستقل است.

2- لیست ارائه شده هیچگونه تعهد و مسئولیتی را متوجه مرکز نخواهد کرد

3- داوران فاقد هرگونه روابط استخدامی با انجمن و مرکز داوری هستند.

ردیفتصویرنام و نام خانوادگیرسته‌های تخصصیایمیل
1فرهاد آل معززعملیات کانتینری, عملیات بندری، تخلیه و بارگیری و بارشماری و ..., اسناد، مدارک و فرآیندهای بازرگانی, عملیات محوطه کانتینری و نگهداری کالا, کشتیرانیfarhad@iglship.com
2سیامک ابوعلیعملیات کانتینری, عملیات بندری، تخلیه و بارگیری و بارشماری و ..., عملیات محوطه کانتینری و نگهداری کالاchairman@raikasea.com
4غلامرضا متدین اعتمادیعملیات کانتینری, مالی و بانکی, اسناد، مدارک و فرآیندهای بازرگانی, چارترینگ و مسئولیت‌های ذینفعان, عملیات فله خشک, عملیات جنرال کارگو, کشتیرانیk.etemadi@mail.com
5مهسا اکبریعملیات فله مایع, چارترینگ و مسئولیت‌های ذینفعان, عملیات فله خشکmahsa@bluegulfshipping.com
6هادی بخشیعملیات کانتینری, عملیات فله مایع, عملیات بندری، تخلیه و بارگیری و بارشماری و ..., مالی و بانکی, اسناد، مدارک و فرآیندهای بازرگانی, چارترینگ و مسئولیت‌های ذینفعان, عملیات فله خشک, عملیات جنرال کارگو, عملیات محوطه کانتینری و نگهداری کالا, بیمه, کشتیرانیceo@abnouskharg.com
7امیرعلی برجیعملیات کانتینری, عملیات بندری، تخلیه و بارگیری و بارشماری و ..., عملیات محوطه کانتینری و نگهداری کالا, بیمهamiraliborji12985@gmail.com
8میلاد حسینی بلوچیچارترینگ و مسئولیت‌های ذینفعان - بیمهmiladmhb1990@gmail.com
9علیرضا چشم جهانعملیات کانتینری, عملیات بندری، تخلیه و بارگیری و بارشماری و ..., عملیات محوطه کانتینری و نگهداری کالاachjahan@gmail.com
10لیدا حفاریعملیات کانتینری, اسناد، مدارک و فرآیندهای بازرگانی, فورواردری, ترانزیتlida@ilslogistic.com
11حسن خدابخشی پالندی
عملیات کانتینری - عملیات بندری، تخلیه و بارگیری و بارشماری و ... - چارترینگ و مسئولیت‌های ذینفعان – بیمه - کشتیرانی (بازرگانی - ناوبری - بازرسی) - امور گمرکی - فورواردری
hassan.khodabakhshi@gmail.com
12محمد ذکاییعملیات کانتینری, فورواردری, ترانزیتmohammad.zokaei@csmshipping.com
13ساسان ساکیداوری و کارشناسی در زمینه ساخت و تعمیرات کشتیshiphull851@gmail.com
14علیرضا ساطعیعملیات کانتینری, عملیات فله مایع, عملیات بندری، تخلیه و بارگیری و بارشماری و ..., عملیات جنرال کارگو, عملیات محوطه کانتینری و نگهداری کالا, فورواردری, ترانزیتsateialireza@gmail.com
15گوپال شارماعملیات کانتینری, اسناد، مدارک و فرآیندهای بازرگانی, کشتیرانیgopal@seagoldenway.com
16سهیلا شرفیاسناد، مدارک و فرآیندهای بازرگانی – بیمه - کشتیرانی (بازرگانی - ناوبری - بازرسی)soheyla.sharafee@gmail.com
17محمود رضا شهامتیعملیات کانتینری - اسناد، مدارک و فرآیندهای بازرگانی - فورواردریr.shahamati@gmail.com
18حسین ناجی پورعملیات کانتینری, عملیات فله مایع, اسناد، مدارک و فرآیندهای بازرگانی, چارترینگ و مسئولیت‌های ذینفعان, عملیات فله خشک, عملیات جنرال کارگو, کشتیرانی (بازرگانی - ناوبری - بازرسی), امور گمرکی, فورواردری, ترانزیتh.najipour@hormozmarine.com
19سیامک رحیمى طارىعملیات کانتینریmgt@mzbir.com
20حمید رسولیعملیات کانتینری، فورواردری و ترانزیتhamid@fdp-ag.com
21رسول رضازادهعملیات کانتینری, عملیات فله مایع, عملیات بندری، تخلیه و بارگیری و بارشماری و ..., چارترینگ و مسئولیت‌های ذینفعان, عملیات فله خشک, عملیات جنرال کارگو, عملیات محوطه کانتینری و نگهداری کالا, کشتیرانی (بازرگانی - ناوبری - بازرسی), امور گمرکی, فورواردری, ترانزیتmd@khayyamtarabar.com
22مسعود عابدینیعملیات فله مایع, مالی و بانکی, اسناد، مدارک و فرآیندهای بازرگانی, چارترینگ و مسئولیت‌های ذینفعان, عملیات جنرال کارگو, کشتیرانی (بازرگانی - ناوبری - بازرسی), ترانزیتMasoud.abedini67@gmail.com
23سعید عسگریعملیات کانتینری, عملیات بندری، تخلیه و بارگیری و بارشماری و ..., اسناد، مدارک و فرآیندهای بازرگانی, چارترینگ و مسئولیت‌های ذینفعان, عملیات فله خشک, بیمه, کشتیرانی (بازرگانی - ناوبری - بازرسی)capt.asgari@yahoo.com
24فرزاد صفارزادهفورواردری - ترانزیتfarzad@farasoobar.com
25حسن رضا صفریبازرسی، بیمه و رده بندی کشتی و سازه‌های دریائی (ساخت، تعمیرات)safari@saoi.ir
26فائزه طباطباییاسناد، مدارک و فرآیندهای بازرگانی, چارترینگ و مسئولیت‌های ذینفعان, بیمهf.tabatabaei@tabalegal.com
27کاظم طلاییبازرسی، بیمه و رده بندی کشتی و سازه‌های دریائی (ساخت، تعمیرات)kazem.talaee36@gmail.com
28آرش فرح‌دلعملیات کانتینری, اسناد، مدارک و فرآیندهای بازرگانی, چارترینگ و مسئولیت‌های ذینفعان, عملیات جنرال کارگو, بیمه, کشتیرانیfarahdel@fda-co.com
29فرداد فیروزپورعملیات فله مایع, اسناد، مدارک و فرآیندهای بازرگانی, چارترینگ و مسئولیت‌های ذینفعان, عملیات فله خشک, عملیات جنرال کارگوfirouzpour@petroasia.net
30امیرحسین مافیاسناد، مدارک و فرآیندهای بازرگانی - چارترینگ و مسئولیت‌های ذینفعان - عملیات فله خشک - بیمهAmirhossein.Mafi@gmail.com
31غلام محمدسالاریعملیات کانتینری - عملیات بندری، تخلیه و بارگیری و بارشماری و ... - اسناد، مدارک و فرآیندهای بازرگانی - عملیات محوطه کانتینری و نگهداری کالاsalari@escoseir.com
32روزبه مختاریعملیات کانتینری, اسناد، مدارک و فرآیندهای بازرگانی, عملیات محوطه کانتینری و نگهداری کالا, کشتیرانی (بازرگانی - ناوبری - بازرسی), فورواردریRoozbeh@rhmteam.com
33محسن ملک محمدیعملیات کانتینری - عملیات فله مایع - اسناد، مدارک و فرآیندهای بازرگانی - چارترینگ و مسئولیت‌های ذینفعان - عملیات فله خشک - کشتیرانی (بازرگانی - ناوبری - بازرسی) - فورواردریmalekmohammadi1365@gmail.com
34محمدیاسر ملک عسگرعملیات کانتینری, اسناد، مدارک و فرآیندهای بازرگانیmalek.shipping@gmail.com
35رضا مویدیعملیات کانتینری، عملیات فله مایع، عملیات بندری، تخلیه و بارگیری و بارشماری و ...، اسناد، مدارک و فرآیندهای بازرگانی، چارترینگ و مسئولیت‌های ذینفعان، عملیات فله خشک، عملیات جنرال کارگو، عملیات محوطه کانتینری و نگهداری کالا، بیمه، کشتیرانی (بازرگانی - ناوبری - بازرسی)، امور گمرکی، فورواردری، ترانزیتr.moayyedy@gmail.com
36سهیل مهرآمیزعملیات کانتینری, مالی و بانکی, اسناد، مدارک و فرآیندهای بازرگانی, چارترینگ و مسئولیت‌های ذینفعان, عملیات جنرال کارگو, بیمه, کشتیرانی (بازرگانی - ناوبری - بازرسی), امور گمرکی, فورواردری, ترانزیتsoheilmehramiz1978@gmail.com
37بهمن نکیسابیمه
کشتیرانی (بازرگانی - ناوبری - بازرسی)
bnakisa@yahoo.com
38محمد نیک پیعملیات کانتینری, اسناد، مدارک و فرآیندهای بازرگانی, عملیات جنرال کارگو, کشتیرانی (بازرگانی - ناوبری - بازرسی), فورواردری, ترانزیتm.nikpay@tushehbar.com
39مجید ورشوسازعملیات کانتینری, مالی و بانکی, اسناد، مدارک و فرآیندهای بازرگانی, چارترینگ و مسئولیت‌های ذینفعان, عملیات محوطه کانتینری و نگهداری کالا, کشتیرانی (بازرگانی - ناوبری - بازرسی), فورواردری, ترانزیتmajidvarshosaz@gmail.com