به استناد آیین نامه داوری مرکز داوری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در ادامه لیست افراد مایل به انتخاب به عنوان داور اختصاصی طرفین جهت اطلاع منتشر می‌گردد. حوزه‌های تخصصی داوران شامل «عملیات کانتینری»، «عملیات بندری، تخلیه و بارگیری و بارشماری»، «عملیات فله مایع»، «اسناد، مدارک و فرآیندهای بازرگانی»، «چارترینگ و مسئولیت‌های ذینفعان»، «عملیات فله خشک»، «عملیات جنرال کارگو»، «عملیات محوطه کانتینری و نگهداری کالا»، «بیمه» و «کشتیرانی» بوده که هریک از طرفین فراخور موضوع مطروحه می‌توانند از داوران تخصصی در همان حوزه بهره بجویند.

بدیهی است تشخیص انتخاب و بهره مندی از داور اختصاصی با خواهان/خوانده است. همچنین معرفی داور اختصاصی خارج از لیست حاضر میسر خواهد بود. در عین حال این اطلاعیه به منزله تایید افراد مندرج در لیست و یا عدم تایید سایرین تلقی نمیگردد.

1- مرکز داوری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، مستقل است.

2- لیست ارائه شده هیچگونه تعهد و مسئولیتی را متوجه مرکز نخواهد کرد

3- داوران فاقد هرگونه روابط استخدامی با انجمن و مرکز داوری هستند.

ردیفتصویرنام و نام خانوادگیرسته‌های تخصصیایمیل
1فرهاد آل معززعملیات کانتینری, عملیات بندری، تخلیه و بارگیری و بارشماری و ..., اسناد، مدارک و فرآیندهای بازرگانی, عملیات محوطه کانتینری و نگهداری کالا, کشتیرانیfarhad@iglship.com
2سیامک ابوعلیعملیات کانتینری, عملیات بندری، تخلیه و بارگیری و بارشماری و ..., عملیات محوطه کانتینری و نگهداری کالاchairman@raikasea.com
4غلامرضا متدین اعتمادیعملیات کانتینری, مالی و بانکی, اسناد، مدارک و فرآیندهای بازرگانی, چارترینگ و مسئولیت‌های ذینفعان, عملیات فله خشک, عملیات جنرال کارگو, کشتیرانیk.etemadi@mail.com
5مهسا اکبریعملیات فله مایع, چارترینگ و مسئولیت‌های ذینفعان, عملیات فله خشکmahsa@bluegulfshipping.com
6هادی بخشیعملیات کانتینری, عملیات فله مایع, عملیات بندری، تخلیه و بارگیری و بارشماری و ..., مالی و بانکی, اسناد، مدارک و فرآیندهای بازرگانی, چارترینگ و مسئولیت‌های ذینفعان, عملیات فله خشک, عملیات جنرال کارگو, عملیات محوطه کانتینری و نگهداری کالا, بیمه, کشتیرانیceo@abnouskharg.com
7امیرعلی برجیعملیات کانتینری, عملیات بندری، تخلیه و بارگیری و بارشماری و ..., عملیات محوطه کانتینری و نگهداری کالا, بیمهamiraliborji12985@gmail.com
8لیدا حفاریعملیات کانتینری, اسناد، مدارک و فرآیندهای بازرگانی, فورواردری, ترانزیتlida@ilslogistic.com
9محمد ذکاییعملیات کانتینری, فورواردری, ترانزیتmohammad.zokaei@csmshipping.com
10ساسان ساکیداوری و کارشناسی در زمینه ساخت و تعمیرات کشتیshiphull851@gmail.com
11علیرضا ساطعیعملیات کانتینری, عملیات فله مایع, عملیات بندری، تخلیه و بارگیری و بارشماری و ..., عملیات جنرال کارگو, عملیات محوطه کانتینری و نگهداری کالا, فورواردری, ترانزیتsateialireza@gmail.com
12گوپال شارماعملیات کانتینری, اسناد، مدارک و فرآیندهای بازرگانی, کشتیرانیgopal@seagoldenway.com
13حسین ناجی پورعملیات کانتینری, عملیات فله مایع, اسناد، مدارک و فرآیندهای بازرگانی, چارترینگ و مسئولیت‌های ذینفعان, عملیات فله خشک, عملیات جنرال کارگو, کشتیرانی (بازرگانی - ناوبری - بازرسی), امور گمرکی, فورواردری, ترانزیتh.najipour@hormozmarine.com
14رسول رضازادهعملیات کانتینری, عملیات فله مایع, عملیات بندری، تخلیه و بارگیری و بارشماری و ..., چارترینگ و مسئولیت‌های ذینفعان, عملیات فله خشک, عملیات جنرال کارگو, عملیات محوطه کانتینری و نگهداری کالا, کشتیرانی (بازرگانی - ناوبری - بازرسی), امور گمرکی, فورواردری, ترانزیتmd@khayyamtarabar.com
15مسعود عابدینیعملیات فله مایع, مالی و بانکی, اسناد، مدارک و فرآیندهای بازرگانی, چارترینگ و مسئولیت‌های ذینفعان, عملیات جنرال کارگو, کشتیرانی (بازرگانی - ناوبری - بازرسی), ترانزیتMasoud.abedini67@gmail.com
16سعید عسگریعملیات کانتینری, عملیات بندری، تخلیه و بارگیری و بارشماری و ..., اسناد، مدارک و فرآیندهای بازرگانی, چارترینگ و مسئولیت‌های ذینفعان, عملیات فله خشک, بیمه, کشتیرانی (بازرگانی - ناوبری - بازرسی)capt.asgari@yahoo.com
17فائزه طباطباییاسناد، مدارک و فرآیندهای بازرگانی, چارترینگ و مسئولیت‌های ذینفعان, بیمهf.tabatabaei@tabalegal.com
18آرش فرح‌دلعملیات کانتینری, اسناد، مدارک و فرآیندهای بازرگانی, چارترینگ و مسئولیت‌های ذینفعان, عملیات جنرال کارگو, بیمه, کشتیرانیfarahdel@fta-co.net
19فرداد فیروزپورعملیات فله مایع, اسناد، مدارک و فرآیندهای بازرگانی, چارترینگ و مسئولیت‌های ذینفعان, عملیات فله خشک, عملیات جنرال کارگوfirouzpour@petroasia.net
20روزبه مختاریعملیات کانتینری, اسناد، مدارک و فرآیندهای بازرگانی, عملیات محوطه کانتینری و نگهداری کالا, کشتیرانی (بازرگانی - ناوبری - بازرسی), فورواردریRoozbeh@rhmteam.com
21محمدیاسر ملک عسگرعملیات کانتینری, اسناد، مدارک و فرآیندهای بازرگانیmalek.shipping@gmail.com
22سهیل مهرآمیزعملیات کانتینری, مالی و بانکی, اسناد، مدارک و فرآیندهای بازرگانی, چارترینگ و مسئولیت‌های ذینفعان, عملیات جنرال کارگو, بیمه, کشتیرانی (بازرگانی - ناوبری - بازرسی), امور گمرکی, فورواردری, ترانزیتsoheilmehramiz1978@gmail.com
23محمد نیک پیعملیات کانتینری, اسناد، مدارک و فرآیندهای بازرگانی, عملیات جنرال کارگو, کشتیرانی (بازرگانی - ناوبری - بازرسی), فورواردری, ترانزیتm.nikpay@tushehbar.com
24مجید ورشوسازعملیات کانتینری, مالی و بانکی, اسناد، مدارک و فرآیندهای بازرگانی, چارترینگ و مسئولیت‌های ذینفعان, عملیات محوطه کانتینری و نگهداری کالا, کشتیرانی (بازرگانی - ناوبری - بازرسی), فورواردری, ترانزیتmajidvarshosaz@gmail.com