راهنمای عضویت در انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران

این راهنما با هدف تعیین شرایط و نحوه رسیدگی و پذیرش درخواست شرکت‍های متقاضی عضویت در انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران تدوین گردیده تا با فراهم شدن امکان عضویت برای کلیه متقاضیان حائز شرایط، و پیگیری امور عضویت شرکتهای عضو، این تشکل بتواند به عنوان نهادی فراگیر جایگاه آرمـانی خود و شرکت های عضو را بدست آورد.

شرایط عضویت «اشخاص حقوقی ایرانی» در انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران

كليه اشخاص حقوقی كه واجد شرايط زير باشند میتوانند به عضويت انجمن درآيند:
• قبول و تعهد اجراي مقررات اساسنامه و آئین نامه انضباطی
• فعالیت در زمينه هاي مرتبط با حوزه لجستیکی
• دارا بودن پروانه فعاليت از مراجع ذيصلاح مانند پروانه فعالیت از سازمان بنادرو دریانوردی و یا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و مراجع ذیصلاح مرتبط با حوزه حمل و نقل
• داشتن كارت عضويت در اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن
• پرداخت حق وروديه و حق عضويت تعيين شده بطور مرتب
تبصره 1: تعيين ضوابط عضويت درانجمن مطابق با شرايط اساسنامه( فصل دوم ، ماده 6 )، و تشخيص تطبيق يا عدم تطبيق ضوابط در اختيار هيئت مديره است.
تبصره 2: هر يك از اعضاء كه شرايط عضويت انجمن را از دست بدهد تا احراز مجدد شرايط، عضويت آن در انجمن معلق مي-گردد ولي در زمان تعليق نيز ملزم به انجام تعهدات قبلي مي باشد.
تبصره 3: چنانچه به دليل واجد شرايط نبودن بعضي از متقاضيان، تقاضاي عضويت پذيرفته نگردد متقاضي مي تواند اعتراض خود را در جلسه مجمع عمومي عادي اعضاء مطرح نمايد .

شرایط عضویت «اشخاص حقوقی غیرایرانی» در انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران

كليه اشخاص حقوقی كه واجد شرايط زير باشند میتوانند به عضويت انجمن درآيند:

• قبول و تعهد اجراي مقررات اساسنامه و آئین نامه انضباطی
• فعالیت در زمينه هاي مرتبط با حوزه لجستیکی
• ارائه پروانه فعاليت از مراجع ذيصلاح مرتبط با حوزه حمل و نقل
• پرداخت حق وروديه و حق عضويت تعيين شده بطور مرتب
تبصره 1: تعيين ضوابط عضويت درانجمن مطابق با شرايط اساسنامه( فصل دوم ، ماده 6 )، و تشخيص تطبيق يا عدم تطبيق ضوابط در اختيار هيئت مديره است.
تبصره 2: هر يك از اعضاء كه شرايط عضويت انجمن را از دست بدهد تا احراز مجدد شرايط، عضويت آن در انجمن معلق مي-گردد ولي در زمان تعليق نيز ملزم به انجام تعهدات قبلي مي باشد.
تبصره 3: چنانچه به دليل واجد شرايط نبودن بعضي از متقاضيان، تقاضاي عضويت پذيرفته نگردد متقاضي مي تواند اعتراض خود را در جلسه مجمع عمومي عادي اعضاء مطرح نمايد .

شرایط عضویت «اشخاص حقیقی» در انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران

كليه اشخاص حقیقی كه واجد شرايط زير باشند میتوانند به عضويت انجمن درآيند:

• قبول و تعهد اجراي مقررات اساسنامه و آئین نامه انضباطی
• افراد حقیقی دارای سابقه علمی و تخصصی و یا تجربه حرفه‌ای در صورت تایید و معرفی یکی از اعضاء هیات مدیره انجمن و تصویب هیات مدیره
• تقبل پرداخت حق عضویت در صورت تعلق

گردش‌کار عضویت در انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران

تکمیل فرم‌ها و بارگزاری مستندات مورد درخواست با توجه به نوع عضویت
واریز مبالغ عضویت
(لینک صفحه پرداخت)
ارائه اصل آیین نامه انضباطی به انجمن
بررسی مدارک شرکت درخواست‌کننده و تایید توسط هیات مدیره
صدور لوح عضویت و اعلام نام شرکت در لیست‌ها
معرفی شرکت‌های به تازگی عضو شده از طریق بخشنامه به اعضا

شرایط تعلیق از عضویت یا سلب عضویت از اعضا

• بنا به درخواست کتبی عضو

• عدم پرداخت حق عضويت به مدت حداكثری 2 سال  مستمر

• عدم رعايت مفاد اساسنامه ( فصل 2 ماده 6 )

• عدم رعایت آئین نامه انضباطی

 تبصره:

1. در صورت نداشتن کارت عضویت اتاق بازرگانی، شرکت باید طی یک نامه مکتوب متعهد گردد که ظرف مدت 1 ماه نسبت به اخذ کارت عضویت اتاق بازرگانی اقدام نماید. 

2. پس از دریافت مدارک ، انجمن مدارک و مستندات شرکت متقاضی را در مورد بررسی قرار داده سپس در صورت واجد شرایط بودن آن شرکت، لوح عضویت در انجمن صادر و مراتب عضویت را کتباً به شرکت متقاضی اعلام می نماید.

3. در صورت عدم تائید درخواست عضویت، دلایل عدم تائید کتباً توسط دبیر انجمن به شرکت متقاضی اعلام می گردد.

4. چنانچه متقاضی نسبت به عدم پذیرش درخواست خود اعتراض داشته باشد، می تواند دلایل خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه جهت بررسی مجدد به دبیرخانه انجمن ارسال نماید.

5. انجمن پس از دریافت مبلغ حق ورودیه و حق عضویت از طرف شرکت متقاضی شرکت مذکور را به عنوان عضو فعال و رسمی خود تلقی می نماید.

6. انجام مراحل عضویت و ورود اطلاعات و صدور لوح عضویت شرکت متقاضی ظرف مدت 1 هفته انجام میشود.