1402-01-28

اصلاحات تبصره ٣ و ٤ فصل ٥ آيين نامه بهره برداری از كانتينر

         احتراما، نظر به ايجاد وحدت رويه در مكانيزمهاي حرفه اي با رويكرد حفظ حقوق ذينفعان (مشتريان) اصلاحات ذيل در آيين نامه بهره برداري از كانتينر […]
1400-10-15

آیین نامه بهره برداری از کانتینر

1399-05-22

آیین نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکت های نمایندگی کشتیرانی

1397-07-04

مرکز داوری تشکل ملی کشتیرانی و خدمات وابسته ایران