بر اساس اسناد تاریخی موجود، پیشینه دریانوردی ایران به 8000 سال پیش باز میگردد و همچنین تداوم دریانوردی در ایران باستان را میتوان در اسناد ادبی و تاریخی گوناگون یافت. اسناد تاریخی نشان میدهند که در 150 سال پیش تشکل های مشابه کلوب ها و تشکل های صنفی مدرن جهت مدیریت مباحث تجاری و خسارت های احتمالی در دریانوردی در ایران وجود داشته است.

با توجه به اینکه بنادر جنوبی ایران همیشه از مهمترین بنادر منطقه بوده اند ، با گسترش تجارت جهانی و مطرح شدن خلیج فارس به عنوان یکی از مهمترین شاهراه های تجارت انرژی جهان شاهد ترافیک بسیار بالای بنادر گردیدیم ، حسب نیاز به هماهنگی بهتر جهت نوبت دهی پهلوگیری کشتیها , در سال 1332 سندیکای نمایندگان خطوط کشتیرانی به عنوان اولین انجمن صنفی کشتیرانی مدرن در ایران شروع به فعالیت نمود. این سندیکا در ابتدا با ساماندهی روند نوبت دهی به کشتیها به رشد چرخه فعالیت های بندری در بندر خرمشهر کمک نمود.

یکسال بعد این سندیکا با تکیه بر موفقیت خود در بندر خرمشهر , فعالیت های خود را در سایر بنادر کشور از جمله بندر بوشهر و بندر امام خمینی و بندرعباس نیز گسترش داد و عملاً به عنوان هماهنگ کننده بین خطوط کشتیرانی اقدام می نمود. در سال 1349 سندیکای نمایندگان خطوط کشتیرانی با توجه به وسعت فعالیت هایش در بنادر مختلف کشور و به لحاظ ایجاد تحولات ساختاری در اقتصاد کشور , به سندیکای صاحبان کشتی و نمایندگان خطوط کشتیرانی تغییر کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نام این سندیکا به انجمن صاحبان کشتی و نمایندگان کشتیرانی و خدمات جانبی تغییر کرد و متعاقباً از سال 1373 با نام انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته به فعالیت خود برای ارتقاء سطح کمی و کیفی حمل و نقل دریایی و نیز خدمات بندری و لجستیکی در کشور ادامه فعالیت داده و در حال حاضر نیز به انجام امور یاده شده فوق ادامه می دهد.

امروز نقش انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران به گونه ای است که اعضای این انجمن روند، عملکرد و تعالی اقتصادی حمل و نقل دریائی کشور را از طریق انجمن به ثمر می رسانند. به طور خلاصه اهداف و خدمات انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران عبارت است از :

 1. حمایت از حقوق و منافع مشترک اعضاء
 2. اهتمام موثر از طریق برنامه ریزی جهت ارتقاء دانش فنی و علمی اعضاء انجمن و کارکنان آنان یا سایر ذینفعان بمنظور ارائه خدمات مطلوب ، اشاعه فرهنگ بندری و دریائی و توسعه علمی و عملی خدمات و علوم حوزه کسب و کار در سراسر کشور
 3. حضور موثر و مستمر در محافل و مجامع ، انجمن ها و اطاقهای بازرگانی داخلی ، منطقه ای و بین المللی مربوط به امور بندری ، دریائی و کشتیرانی و سایر امور لجستیکی ، ارائه نظریات انجمن و اطلاع رسانی از تصمیمات ماخوذه به اعضاء و سایر ذینفعان اقتصادی طبق قوانین کشور.
 4. حضور موثر بعنوان عضو دائم و یا ناظر در شوراها ، کمیسیون های اصلی و فرعی ،کارگروه ها، کمیته ها و ستادها در قوه مجریه ، قوه مقننه ، قوه قضائیه و سایر نظامات اداری حکومتی و تمامی شقوق بخش خصوصی مرتبط با امور بندری ، دریائی و کشتیرانی و سایر امور مرتبط بر حسب مورد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط بمنظور ارائه مشاوره و نظریات انجمن و حفظ حقوق اعضاء در جهت پیشبرد اهداف انجمن و توسعه و پیشرفت صنعت بندری و دریائی و خدمات وابسته و لجستیکی کشور .
 5. ارائه خدمات مشورتی تخصصی غیرانتفاعی مرتبط با امور بندری ، دریائی و کشتیرانی و سایر امور لجستیکی به اعضاء انجمن یا سایر متقاضیان .
 6. حضور در جلسات رسیدگی قضائی ، اداری ، اجرائی ، مالی ، بانکی ، مالیاتی و سایر نظامات حاکم بر حوزه کسب و کار تخصصی در امور بندری ، دریائی و کشتیرانی و سایر امور مرتبط و ارائه مشاوره ، اظهار نظر کارشناسی از طریق اعزام نماینده یا نمایندگان واجد صلاحیت ، در صورت درخواست رسمی اینگونه نهادها در جهت پیشبرد اهداف و وظایف انجمن و مطابق شرایط و ضوابط هیات مدیره
 7. قبول و صدور حکم داوری ، مرجعیت تخصصی و حرفه ای در بررسی اختلافات ، اظهار نظر کارشناسی در ارجاعات از طریق تاسیس مرکز داوری ، تاسیس و راه اندازی شورای حل اختلاف تخصصی میان اعضاء یا سایرین در رابطه با امور تخصصی دریائی ، بندری و کشتیرانی و سایر امور مرتبط طبق مقررات و معرفی کارشناس یا کارشناسان خبره ، داور یا داوران واجد صلاحیت به نهادها و افراد متقاضی داوری و همچنین حل و فصل اختلافات احتمالی فی مابین اعضاء انجمن و یا با سایر افراد حقیقی و یا حقوقی در صورت درخواست رسمی از انجمن و تقبل و پرداخت هزینه های مربوطه شرایط و ضوابط آنها از طریق هیات مدیره انجمن تعیین و ابلاغ میگردد .
 8. برگزاری دوره های آموزشی و تخصصی در امور بندری ، دریائی و کشتیرانی و سایر امور مرتبط برای اعضاء و سایرین با استفاده از اساتید و کارشناسان واجد شرایط از طریق مشارکت با مراکز آموزشی داخلی و خارجی و یا تاسیس مرکز آموزش تخصصی و عالی یا به هر شیوه ممکن دیگر .
 9. جمع آوری و تدوین و انتشار مقالات ، نظرات ، تجارب و مصوبات مربوط به امور بندری، دریائی و کشتیرانی و سایر امور مرتبط .
 10. ایجاد و اداره کمیته های تخصصی حمل و نقل دریائی داخلی و بین المللی و چند وجهی مطابق مصوبه هیات مدیره انجمن با رعایت مقررات و مندرجات اساسنامه انجمن بمنظور حفظ حقوق اعضاء انجمن و ابلاغ مصوبات این کمیته ها با رعایت شرایط تاسیس اینگونه کمیته های تخصصی از طریق دبیرخانه انجمن .
 11. فعالیت به منظور ایجاد زمینه جذب و هدایت سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی در جهت توسعه صنعت بندری، دریائی وکشتیرانی و سایر امور مرتبط بمنظور ارتقاء کیفیت خدمات در بنادر بازرگانی کشور و افزایش سطح کمی و کیفی ناوگان تجاری و خدماتی کشور برای تولید و
  اشتغال زائی در بخش با هماهنگی و همکاری ارگانهای مربوطه و مطابق مقررات و ضوابط حاکم بر آنها .
 12. کوشش در جهت رفع موانع و معضلات صنفی و مشکلات ناشی از حمل و نقل دریائی کالا ، خدمات بندری و تمامی حلقه ها و زیر بخش های لجستیکی با اهتمام در تدوین مکانیزمهای اجرائی متغیر یا واحد ، آئین نامه های اجرائی و تدوین تعرفه ها با هدف نظام مند کردن فعالیت های حرفه ای.
 13. مرجعیت تشکلی برای تدوین ، تعیین ، تشریح ، تطبیق و تغییر کلیه ضوابط ، عملکردهای ، روش و مکانیزم های اجرائی امور مرتبط با حوزه های کسب و کار لجستیک دریائی و بندری کشور وفق ماده 194 قانون دریایی و در صورت عدم وجود قانون داخلی ، برای ابلاغ ضوابط و عرف رایج بین المللی