انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته


کمیته های تخصصی

شکل گیری کمیته های تخصصی در اجرای تبصره 4 ماده 21 اساسنامه انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته مصوبه 1372/4/25 و آئین نامه چگونگی تشکیل و اداره کمیته های تخصصی انجمن براساس مصوبه هیات مدیره محترم بشرح ذیل صورت گرفته است که حداقل ماهی یکبار جلسات خود را در محل دبیرخانه انجمن تشکیل می دهند

 

کمیته مشورتی تخصصی کانتینری : سرکار خانم لیدا حفاری -

 

کمیته مشورتی امور حقوقی و بیمه : آقای مجید ورشوساز -

 

کمیته مشورتی گمرکی، ترانزیت و فورواردری: سرکار خانم طاهره پیرتاج-

 

کمیته مشورتی مواد نفتی و شیمیایی : آقای ماشا الله قاسمی نژاد -

 

کمیته مشورتی امور بندری و غیرکانتینری : آقای سید میرزا علی قربانپور -

 

کمیته مشورتی آموزش و تحقیقات : آقای جان محمد عزیزی -

 

کمیته داوری حل اختلاف و شورای حل اختلاف : آقای امید ملک -

 

کمیته مشورتی روابط بین الملل: آقای کیان کریم -

 

کمیته مشورتی مالیات و تامین اجتماعی : آقای علیرضا مرادی -

توضیح اینکه جلسات کمیته تخصصی گروه منتخب کانتینر (متشکل از اشخاص حقیقی انتخاب شده توسط اعضاء کمیته امور کانتینر ) به دلیل گستردگی موضوعات مربوطه و کثرت مسائل اعضاء به صورت هر دو هفته یکبار تشکیل می گردد