انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته


تعرفه ها
کتابچه تعرفه خدمات دریائی و بندر ...
تاریخ ارسال :1399/05/25

کتابچه تعرفه خدمات دریائی و بندر ...
تاریخ ارسال :1399/05/25

پيشنهادات اصلاحي كتابچه تعرفه سا ...
تاریخ ارسال :1399/03/24

تعرفه ريالي هزينه ديركرد كانتينر ...
تاریخ ارسال :1399/03/24

English Circular SAOI detention
تاریخ ارسال :1399/03/24

هزينه ديركرد كانتينر
تاریخ ارسال :1399/02/14

هزينه هاي محلي عمليات كانتينري س ...
تاریخ ارسال :1399/01/18

هزينه هاي محلي عمليات غير كانتين ...
تاریخ ارسال :1399/01/18

تخفيفات حقوق و عوارض شناور در سا ...
تاریخ ارسال :1398/12/14

محاسبه و وصول THC در سال 1399
تاریخ ارسال :1398/12/14

تمديد اعمال تخفيف در صورت حساب ش ...
تاریخ ارسال :1398/10/29

كاهش هزينه ديركرد (حق توقف) كانت ...
تاریخ ارسال :1398/08/20

English Circular SAOI detention
تاریخ ارسال :1398/08/20

آخرين ويرايش كتابچه تعرفه هاي خد ...
تاریخ ارسال :1398/03/11

کتابچه تعرفه های خدمات دریائی و ...
تاریخ ارسال :1398/03/01

کتابچه تعرفه های خدمات دریائی و ...
تاریخ ارسال :1398/02/29

منشاء زمانی وصول هزینه های محلی
تاریخ ارسال :1398/01/20

هزینه های محلی عملیات غیر کانتین ...
تاریخ ارسال :1397/12/27

هزینه های محلی عملیات کانتینری س ...
تاریخ ارسال :1397/12/26

اجراء اصلاحيه بند ٢ مصوبه ١٦٧ شو ...
تاریخ ارسال :1397/12/07

تعویق اجرای بخشنامه هزينه ديركرد ...
تاریخ ارسال :1397/04/11

تعرفه جریمه دیرکرد عودت کانتینر ...
تاریخ ارسال :1397/03/21

كتابچه تعرفه خدمات بندري و درياي ...
تاریخ ارسال :1397/01/23

تعرفه هزینه های محلی سال 97
تاریخ ارسال :1396/12/26

تعرفه های خدمات بندری و دریایی س ...
تاریخ ارسال :1396/02/16