1402-03-16

اصلاحيه تعرفه خدمات فورواردری خرداد ١٤٠٢  انجمن ايران

احتراما، به پیوست تصویر نامه شماره 16937/5/160 مورخ 09/03/1402 رییس محترم هییت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران با موضوع ” اصلاحيه […]
1402-03-07

اصلاحيه هزينه های حمل دريايی كالاهای كانتينری سال ١٤٠٢

احتراماً بدینوسیله اصلاحیه هزینه های حمل دریایی کالاهای کانتینری ، اجرائی از تاریخ 1402.03.15 جهت استحضار ایفاد میگردد .
1402-03-03

ابلاغ تعرفه های خدمات بندری و دريايی بنادر شمال و جنوب كشور سال ١٤٠٢

احتراما، به پیوست تصویر نامه شماره 11380/ص/1402 مورخ 03/03/1402 مدیرکل محترم ترانزیت، لجستیک و توافقنامه ها سازمان بنادر و دریانوردی با موضوع ” ابلاغ تعرفه هاي […]
1402-01-27

اصلاحیه هزينه های حمل دريايی كالاهای غير كانتينری سال ١٤٠٢

1401-12-29

هزينه های حمل دريايی كالاهای غير كانتينری سال ١٤٠٢

1401-12-29

هزينه های حمل دريايی كالاهای كانتينری سال ١٤٠٢

1401-09-12

نرخ اجاره زمانی شناورهای كانتينر بر در تاريخ ٢٠٢٢.١٢.٠١

1401-02-12

هزينه های حمل دريايی کالاهاي غیر کانتینری (جنرال کارگو- فله- مايعات) سال 1401

1401-02-12

اصلاحيه هزينه های حمل دريايي كالاهای كانتينری سال١٤٠١

1401-02-08

کتابچه تعرفه های خدمات بندری و دریایی بنادر بازرگانی شمال کشور

1401-02-08

کتابچه تعرفه های خدمات بندری و دریایی بنادر بازرگانی جنوب کشور

1401-02-07

ابلاغ کتابچه تعرفه های خدمات بندری و دریایی بنادر جنوبی سال 1401

1401-02-07

ابلاغ کتابچه تعرفه های خدمات بندری و دریایی بنادر شمالی سال 1401

1401-02-05

تمديد مهلت اعطای تخفيف حقوق، عوارض و هزينه های بندری و دريايی مترتب بر شناورهای ايراني، خارجی و خدمات THC

1400-12-28

ابلاغ اصلاحى هزینه دیرکرد کانتینر و تضامین قابل اخذ

1400-12-28

اعمال ارزش گمركی كانتينرها در مراودات مالی و تجاری عمليات كانتينری

1400-12-25

هزينه های حمل دريايی كالاهای غير كانتينری سال ١٤٠١

1400-12-15

هزينه های حمل دريايی كالاهای كانتينری سال ١٤٠١

1400-08-10

بخشنامه تكميلی اعلام GRI كرايه حمل دريايی كانتينر

1400-08-08

اعلام GRI كرايه حمل دريايی كانتينر

1400-08-04

Detention Tariff & Other Criteria

1400-08-04

ابلاغ هزينه ديركرد كانتينر و تضامين قابل اخذ

1400-02-01

ابلاغ هزينه ديركرد كانتينر و تضامين قابل اخذ

1400-01-18

تمديد مهلت اعطای تخفيف حقوق، عوارض و هزينه های بندری و دريايی مترتب بر شناورهاي ايرانی، خارجي و خدمات THC

1400-01-16

اصلاحيه تعرفه خدمات فورواردری سال ١٤٠٠

1399-12-03

هزینه های محلی عملیات غیرکانتینری سال1400

1399-12-03

هزینه های محلی عملیات کانتینری سال 1400

1399-09-20

اصلاح بخشی از هزينه های محلی عمليات كانتينری سال 1399

1399-03-24

Container Detention Tariff In Rial (1399)

1399-03-24

تعرفه ريالی هزينه ديركرد كانتينر سال 1399

1399-03-24

پيشنهادات اصلاحی كتابچه تعرفه سال 1399

1399-02-14

هزينه ديركرد كانتينر