1401-09-19

کارگروه هم اندیشی داوران تخصصی حوزه حمل و نقل دریایی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، جلسه کارگروه هم اندیشی داوران تخصصی حوزه حمل و نقل دریایی با حضور دبیرکل انجمن کشتیرانی […]